Spacer w Warszawie – pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Wszy­scy, któ­rzy chcie­li­by wziąć udział w wyda­rze­niu Klu­cze Nadziei, jed­nak bie­ga­nie czy poko­na­nie kil­ku­ki­lo­me­tro­we­go odcin­ka to dla nich za wie­le, mogą wybrać sym­bo­licz­ny dystans 1940 metrów i poko­nać go spa­ce­rem. To może być dosko­na­ła oka­zja, by wybrać się na rodzin­ną wyciecz­kę i opo­wie­dzieć o ludziach, któ­rzy two­rzy­li przed­wo­jen­ną histo­rię nasze­go kra­ju.

War­sza­wia­ków, ale rów­nież oso­by, któ­re mia­ły­by ocho­tę przy­je­chać do sto­li­cy, zapra­sza­my na spa­cer, któ­ry roz­po­cząć może­cie na war­szaw­skiej Sta­rów­ce. Przy uli­cy Pod­wa­le stoi pamiąt­ko­wa tabli­ca poświę­co­na pol­skim ofi­ce­rom pomor­do­wa­nym w Katy­niu. Korzy­sta­jąc z pięk­ne­go wio­sen­ne­go słoń­ca, przejdź­cie aż do bra­my War­szaw­skie­go Bar­ba­ka­nu, a potem uli­ca­mi Nowo­miej­ską i Fre­ta, podzi­wia­jąc odbu­do­wa­ne po woj­nie kamie­ni­ce. Po dro­dze minie­cie zabyt­ko­wą stud­nię na Ryn­ku Nowe­go Mia­sta. Za skrzy­żo­wa­niem z uli­cą Fran­cisz­kań­ską będzie­cie kon­ty­nu­ować swój spa­cer uli­cą Zakro­czym­ską, przy któ­rej stoi pięk­ny Pałac Sapie­hów. Skrę­ca­jąc w uli­cę Kra­jew­skie­go, dotrze­cie do Muzeum Katyń­skie­go, przed któ­rym stoi Dzwon Katyń­ski. Na dzwo­nie znaj­du­je się tekst roty przy­się­gi z 1939 roku, a po dru­giej stro­nie relief — żoł­nier­ski orzeł i ślad po poci­sku.

Cały spa­cer powi­nien Wam zająć do 30 minut.