Stowarzyszenie Zamojska Rodzina Katyńska

Zarząd:
Pre­zes zarzą­du: Marek Sple­wiń­ski
Wice­pre­zes: Zbi­gniew Gra­cjan Padjas
Wice­pre­zes: Jerzy Wacław Wnuk
Sekre­tarz: Jerzy Wacław Słu­pec­ki
Skarb­nik: Mie­czy­sła­wa Bełz
Komi­sja Rewi­zyj­na
Prze­wod­ni­czą­cy: Kazi­mierz Star­czuk
Czło­nek komi­sji: Hali­na Padjas
Czło­nek komi­sji: Krzysz­tof Wła­dy­sław Kra­jew­ski
Sie­dzi­ba:
ul. Prze­my­sło­wa 17a
22–400 Zamość
Adres do kore­spon­den­cji
ul. Prze­my­sło­wa 17a
22–400 Zamość
e‑mail:rodzinakatynska@tlen.pl
Dyżu­ry:
Stro­na inter­ne­to­wa:
Zamoj­ska Rodzi­na Katyń­ska
KRS: