Stowarzyszenie Rodzina Ofiar Katynia Polski Południowej w Krakowie

Zarząd:
Pre­zes zarzą­du: Jacek Wawsz­czak

tele­fon kon­tak­to­wy: 661 705 757
mail: stow.ro.katyn@gmail.com

Wice­pre­ze­si:
Mag­da­le­na Bzow­ska
Maciej Weigel

Skarb­ni­cy:

Ewa Fischer
Hele­na Dudziń­ska

Księ­go­wa: Anna Wil­ga

Sekre­tarz: Mate­usz Zim­ny

Sie­dzi­ba / Adres do kore­spon­den­cji:
ul. Rzeź­ni­cza 2a/15
31–540 Kra­ków
KRS 0000114555
Dyżu­ry:
śro­dy w godzi­nach 15.00–17.00