Koło Radomsko

Zarząd:
Prze­wod­ni­czą­ca Koła RKZP w Radom­sku: Elż­bie­ta Miko­łaj­czuk
— Tele­fon kon­ta­to­wy: / 501 979 495
Adres do kore­spon­den­cji
97–500 Radom­sko
ul Jagiel­loń­ska 1-.m 60
emikolaj1@op.pl