Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Ziemi Piotrkowskiej

Zarząd:
Pre­zes zarzą­du: Wło­dzi­mierz Paweł­czyk
— Tele­fon kon­tak­to­wy: 44 647 15 78 / 504–854-832
Wice­pre­zes: Cze­sław Oryń­ski
— Tele­fon kon­tak­to­wy: 44 647 80 08 / 663 582 771
Skarb­nik: Cze­sław Kaszu­ba
— Tele­fon kon­tak­to­wy: 44 647 02 92
Sekre­tarz: : Kazi­mierz Glisz­czyń­ski
97–300 Piotr­ków
ul. Doro­szew­skie­go 1 blk. 5 m.16
— Tele­fon kon­tak­to­wy: 44 648 29 57
Czło­nek Zarzą­du: Elż­bie­ta Miko­łaj­czuk (Prze­wod­ni­czą­ca Koła RKZP w Radom­sku)
Sie­dzi­ba:
Miej­ski Ośro­dek Kul­tu­ry
Al. 3‑go Maja 12
97–300 Piotr­ków Try­bu­nal­ski
Adres do kore­spon­den­cji
Wło­dzi­mierz Paweł­czyk
Pasaż Rudow­skie­go 11 m. 10
97–300 Piotr­ków Try­bu­nal­ski
Dyżu­ry:
W marę potrze­by kon­takt tele­fo­nicz­ny
KRS: 0000220709 poz. 1 z dnia 22.11.2004r.