Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Warszawie

Zarząd
Pre­zes: Marek Kry­sty­niak
Wice­pre­zes: Tere­sa Gądzi­kie­wicz Pro­ko­po
Wice­pre­zes: Mag­da­le­na Gadom­ska
Skarb­nik: Zofia Czar­nec­ka
Sekre­tarz: Maria Rubas
Czło­nek Zarzą­du: Marek Gar­lic­ki
Czło­nek Zarzą­du: Mag­da­le­na Klar­ner — Śnia­dow­ska
Czło­nek Zarzą­du: Piotr Rogow­ski
Czło­nek Zarzą­du: Ste­fan Żela­zow­ski
Sie­dzi­ba
ul. Powąz­kow­ska 14 War­sza­wa
Dyżu­ry:
czwart­ki 17–19 (1 mar­ca — 30 wrze­śnia), 16–18 (1 paź­dzier­nik — 28 lute­go)
Prze­rwa waka­cyj­na lipiec — sier­pień.
Kon­takt
Pre­zes Zarzą­du TEL. 603 530 419
ema­il: zarzad.wrk@wp.pl