Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Toruniu

Zarząd:
Pre­zes zarzą­du: Bar­ba­ra Sękow­ska-Rein­ke
Tele­fon kon­tak­to­wy: +48 513 990 555
Sekre­tarz: Kry­sty­na ŻYTKOWIAK
Skarb­nik: Bogu­sław PERCZAK
Sie­dzi­ba:
ul. Deker­ta 3
87–100 Toruń
Adres do kore­spon­den­cji
ul. Deker­ta 3
87–100 Toruń
barbarareinke@hotmail.com
Dyżu­ry:
KRS:
Infor­ma­cje o dzia­łal­no­ści:

Po ujaw­nie­niu w 1989 r przez Gor­ba­czo­wa praw­dy o Katy­niu oka­za­ło się, że w Toru­niu i oko­li­cy miesz­ka ponad 100 rodzin, w tym 15 wdów, któ­rych bli­scy zgi­nę­li w Katy­niu, Twe­rze i Char­ko­wie. Z ich ini­cja­ty­wy powstał w tym samym roku spo­łecz­ny Komi­tet Rodzin Katyń­skich. Wśród jego zało­ży­cie­li byli m.in. sena­to­ro­wie Ali­cja GRZEŚKOWIAK i Sta­ni­sław DEMBIŃSKI oraz posło­wie Jan WYROWIŃSKI i Krzysz­tof ŻABIŃSKI. W listo­pa­dzie tegoż roku wybra­no pierw­szy zarząd w skła­dzie: Kira STASZEWICZ, Bogu­sław PERCZAK, Leszek BŁĘDZKI, Kry­sty­na DĄBROWIECKA-BORYSOWSKA, Bogu­mił DROGORÓB oraz Sta­ni­sła­wa i Wła­dy­sław SAWRYCCY. Spo­tka­nia odby­wa­ły się w sal­ce kate­che­tycz­nej przy ul Pod­gór­nej i poprze­dza­ne były mszą św. odpra­wia­ną przez ks.kan. Sta­ni­sła­wa KARDASZA w koście­le M.B. Zwy­cię­skej.
Rok póź­niej wybra­ny został nowy zarząd w skła­dzie: Kry­sty­na BORYSOWSKA Bogu­sław PERCZAK i Maria THIEL. Przy wiel­kim nakła­dzie pra­cy i sta­rań p. Kry­sty­ny BORYSOWSKIEJ — pro­jek­tant­ki i fun­da­tor­ki kamie­nia wyko­na­no epi­ta­fium poświę­co­ne naszym bli­skim. Znaj­du­je się ono, wraz z nazwi­ska­mi 90 zamor­do­wa­nych ofi­ce­rów i poli­cjan­tów w koście­le p.w. Św. Ducha przy Ryn­ku Sta­ro­miej­skim w Toru­niu. Przy epi­ta­fium zbie­ra­my się co roku w listo­pa­dzie na mszy św. i apel pole­głych.
W 1992 r. został opra­co­wa­ny sta­tut. W sądzie zare­je­stro­wa­no sto­wa­rzy­sze­nie pod nazwą “RODZINA KATYŃSKA W TORUNIU”. Już zgod­nie ze sta­tu­tem, w czerw­cu wybra­no kolej­ny zarząd w skła­dzie: Bog­dan TACZAK — pre­zes, Bogu­sław PERCZAK — skarb­nik i Danu­ta KAMIŃSKA – sekre­tarz, po jej śmier­ci sekre­ta­rzem zosta­ła Elż­bie­ta GRABOWSKA. Z zarzą­dem ści­śle współ­pra­co­wa­ła Wan­da PERCZAK oraz Jerzy OLSZAŃSKI- przed­sta­wi­ciel d.s. kon­tak­tów z poli­cją.
Od 1 kwiet­nia 2015r. pre­ze­sem Sto­wa­rzy­sze­nia zosta­ła wybra­na Bar­ba­ra SĘKOWSKA-REINKE.W 1991 r w Biblio­te­ce Gł. UMK sta­ra­niem Wan­dy PERCZAK zosta­ła zor­ga­ni­zo­wa­na wysta­wa o tema­ty­ce katyń­skiej, zwie­dza­na szcze­gól­nie przez stu­den­tów, mło­dzież szkol­ną, nauczy­cie­li i osób zain­te­re­so­wa­nych histo­rią. W 1995 r p. Wan­da PERCZAK zebra­ła mate­ria­ły i zre­da­go­wa­ła ksią­żecz­kę pt. “Nasi Naj­bliż­si” zawie­ra­ją­cą bio­gra­my 32 osób z nasze­go regio­nu — ofiar zbrod­ni katyń­skiej. Jest tam rów­nież, zesta­wio­ny przez J. Olszań­skie­go, spis poli­cjan­tów zamor­do­wa­nych i zagi­nio­nych pod­czas woj­ny. Od 1993 r pre­zes Bog­dan TACZAK reda­gu­je biu­le­tyn — infor­mu­ją­cy o spra­wach doty­czą­cych naszych katyń­skich spraw.
Dla upa­mięt­nie­nia 60. rocz­ni­cy zbrod­ni katyń­skiej, nasze sto­wa­rzy­sze­nie umie­ści­ło tabli­cę w kruż­gan­ku kościo­ła N.M. Pan­ny. Tabli­cę ufun­do­wa­no z wła­snych skła­dek przy wspar­ciu Urzę­du Mia­sta. Poza Toru­niem znaj­du­ją się rów­nież inne miej­sca upa­mięt­nia­ją­ce zbrod­nię katyń­ską np. w Gru­dzią­dzu — obe­lisk przed kościo­łem Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca N.M.P., w Chełm­nie w koście­le Gar­ni­zo­no­wym — tabli­ca ku czci 20 zamor­do­wa­nych w Katy­niu ofi­ce­rów, na koście­le św. Kata­rzy­ny w Golu­biu-Dobrzy­niu — tabli­ca dla uczcze­nia 6 ofiar,. Miej­sca pamię­ci są rów­nież w Kur­ko­ci­nie i w Książ­kach. W Lip­nie umiesz­czo­no w 2015r. tabli­cę z 93 nazwi­ska­mi ofiar z Zie­mi Dobrzyń­skiej. Miej­sca pamię­ci są rów­nież w Kur­ko­ci­nie i w Książkach.Otwarcie cmen­ta­rzy w Katy­niu, Char­ko­wie i Mied­no­je w 2000 roku umoż­li­wi­ło człon­kom naszej Rodzi­ny piel­grzy­mo­wa­nie do miejsc stra­ceń. Wie­le osób sko­rzy­sta­ło z tej moż­li­wo­ści, lecz stan zdro­wia i pode­szły wiek były już dla nich dużym utrud­nie­niem. Wzro­sło też zain­te­re­so­wa­nie mło­dzie­ży pro­ble­ma­ty­ką katyń­ską — odpo­wie­dzie­li­śmy więc na to zapo­trze­bo­wa­nie, bio­rąc udział w licz­nych spo­tka­niach w szko­łach. Szko­ły sadzą dęby dla upa­mięt­nie­nia ofiar Katy­nia, co przy tej oka­zji daje nam moż­li­wość wygło­sze­nia sto­sow­nych poga­da­nek.

Rodzi­na Katyń­ska w Toru­niu zrze­sza obec­nie ok. 27 człon­ków — rodzin ofiar z Toru­nia, Wąbrzeź­na, Wło­cław­ka i Lip­na. Utrzy­mu­je­my kon­tak­ty z Fede­ra­cją Rodzin Katyń­skich w War­sza­wie oraz ze sto­wa­rzy­sze­nia­mi w innych mia­stach, szcze­gól­nie w Byd­gosz­czy. Spo­tka­nia człon­ków odby­wa­ją się co 3 mie­sią­ce w Klu­bie „Kame­le­on” przy uli­cy Gał­czyń­skie­go w Toru­niu. Uro­czy­ste i wzru­sza­ją­ce są spo­tka­nia opłat­ko­we w okre­sie Świąt Boże­go Naro­dze­nia.

Dzia­łal­ność zwią­za­na ze spra­wą katyń­ską dała nam sil­ne poczu­cie wię­zi, przy­jaź­ni i soli­dar­no­ści z oso­ba­mi złą­czo­ny­mi wspól­nym losem.