Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Tarnowskich Górach

Zarząd:
Pre­zes zarzą­du: Kry­sty­na Zatoń
Tele­fon kon­tak­to­wy: 32 285 28 02 / 667 092 802
Czło­nek Zarzą­du: Kry­sty­na Kar­czew­ska
Tele­fon kon­tak­to­wy: 32 285 33 15 / 501 096 101
Sie­dzi­ba:
ul. Pia­stow­ska 8 pokój 202
42–600 Tar­now­skie Góry
Adres do kore­spon­den­cji
Pre­zes Zarzą­du Kry­sty­na Zatoń
ul. Mic­kie­wi­cza 1
42–600 Tar­now­skie Góry
ema­il bozena_d28@interia.pl
Dyżu­ry:
każ­dy pią­tek godz. 10–12
KRS: