Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Radomiu

Zarząd:
Pre­zes zarzą­du: Tere­sa Duszyń­ska
— tele­fon kon­tak­to­wy: 48 362 20 67 / (+48) 508 458 624
Wice­pre­zes Zarzą­du: Roma­na Sokół
— tele­fon kon­tak­to­wy: 48 362 70 70

Wice­pre­zes Zarzą­du: Mał­go­rza­ta Zie­liń­ska
— tele­fon kon­tak­to­wy: (+48) 604 979 852
Skarb­nik: Matu­szew­ska Bar­ba­ra
Czło­nek Zarzą­du: Iza­be­la Wasik
Czło­nek Zarzą­du: Kry­sty­na Pła­sko­ciń­ska
Czło­nek Zarzą­du: Mał­go­rza­ta Kuch­no

Sie­dzi­ba:

ul. 25 Czerw­ca 68
26–600 Radom
(budy­nek Dyrek­cji Lasów Pań­stwo­wych)
Adres do kore­spon­den­cji
Tere­sa Duszyń­ska
ul. Trau­gut­ta 2/4 m. 29
26–600 Radom
Dyżu­ry:
pierw­szy i trze­ci czwar­tek każ­de­go mie­sią­ca w godz. 14–16
KRS: