Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Poznaniu

Zarząd:
Pre­zes Zarzą­du: Woj­ciech Boga­jew­ski
Wice­pre­ze­si:
Dobroch­na Kon­rad
Wło­dzi­mierz Mini­kow­ski
Skarb­nik: Kry­sty­na Krót­ka
Człon­ko­wie Zarzą­du:
Bar­ba­ra Masz­ner Bay­er
Mał­go­rza­ta Jeżew­ska
Joan­na Mizgal­ska
Sekre­tarz Zarzą­du: Beata Nawroc­ka
Adres do kore­spon­den­cji
Koszu­ty 106
63–000 Śro­da Wiel­ko­pol­ska
KRS: 0000174199