Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Pile

Zarząd:
Pre­zes zarzą­du: Sta­ni­sław Mata­re­wicz
Tele­fon kon­tak­to­wy: 67 212 96 14 / 502 381 496
Sie­dzi­ba:
ul. Niem­ce­wi­cza 12a m 3
64–920 Piła
Adres do kore­spon­den­cji:
Dyżu­ry:
KRS: