Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Opolu

Zarząd:
Pre­zes zarzą­du: Urszu­la Gawor
— Tele­fon kon­tak­to­wy: 77 472 35 70 / 694 112 377
Wice­pre­zes: Edwar­da Tur­czy­nie­wicz
Sekre­tarz: Maria Matla­chow­ska
— Tele­fon kon­tak­to­wy: 77 474 47 45
Skarb­nik: Ire­na Łaciak
Człon­ko­wie:
— Mie­czy­sław Kra­suc­ki
— Andrzej Kicia
— Jani­na Sosnow­ska
Sie­dzi­ba:
ul. Domań­skie­go 84
Opo­le
Adres do kore­spon­den­cji
Pre­zes Zarzą­du Urszu­la Gawor
Al. Róż 13
47–224 Kędzie­rzyn-Koź­le
e‑mail:gregawor@interia.pl
Dyżu­ry:
w każ­dy pierw­szy czwar­tek mie­sią­ca w godzi­nach 11–13
KRS: