Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Olsztynie

Zarząd:
Pre­zes zarzą­du: Bar­ba­ra Gaw­lic­ka
— Tele­fon kon­tak­to­wy: 660 850 776, 502 018 640
Wice­pre­zes zarzą­du: Tere­sa Mar­chel
Sekre­tarz: Gra­ży­na Wró­blew­ska
Skarb­nik: Jolan­ta Nałęcz
Czło­nek zarzą­du: Bogu­sław Kowa­lew­ski
Sie­dzi­ba:
ul. Mic­kie­wi­cza 10
10–509 Olsz­tyn
Adres do kore­spon­den­cji
Bar­ba­ra Gaw­lic­ka
ul. Żbi­cza 35
11–041 Olsz­tyn
ema­il: gawlickabarbara@gmail.com
Dyżu­ry:
pierw­szy ponie­dzia­łek mie­sią­ca godz. 15.00 — 17.00
KRS: