Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Lublinie

Zarząd:
Pre­zes zarządu:Danuta Malon
Tele­fon kon­tak­to­wy: 81 — 525 06 10 / 880 440 538
Wice­pre­zes zarzą­du: Janusz Cza­pliń­ski
Tele­fon kon­tak­to­wy: 815 332 851
Sie­dzi­ba:
ul. Jezu­ic­ka 4
20–113 Lublin
Adres do kore­spon­den­cji
Pre­zes Zarzą­du Danu­ta Malon
ul. Bal­la­dy­ny 12 m 200
20–601 Lublin
e‑mail:danmal@vp.pl
Dyżu­ry:
ponie­dział­ki i śro­dy godz. 10–12
KRS: