Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Łodzi

Zarząd:
Pre­zes zarzą­du: Janusz Lan­ge
— Kon­takt Tele­fo­nicz­ny: 42 686 51 64
— ema­il: kasialange@onet.pl
Wice­pre­zes: Janusz Kło­po­tow­ski
Wice­pre­zes: Wal­de­mar Arab­ski
Sekre­tarz: Bar­ba­ra Schmidt
Skarb­nik: Tere­sa Owczar­czyk
Sie­dzi­ba:
90 — 706 Łódź,
ul. Gdań­ska 13
tel. 42 632 71 19
Adres do kore­spon­den­cji
adres sie­dzi­by
lub
Pre­ze­sa Janusz Lan­ge
ul. Bata­lio­nów Chłop­skich 3 m. 141
94 ‑058 Łódź
Dyżu­ry:
W sie­dzi­bie Sto­wa­rzy­sze­nia w każ­dą śro­dę w godz 15:00 — 18:00 (poza mie­sią­ca­mi lipiec — sier­pień)
KRS: 0000180866