Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Koszalinie

Zarząd:
Pre­zes zarzą­du: Bro­ni­sław Strzok
Kon­takt tele­fo­nicz­ny: 94 342 33 66
Wice­pre­zes: Kazi­mierz Dąbrow­ski
Kon­takt tele­fo­nicz­ny: +48 505 867 220
Sekre­tarz
Bar­ba­ra Koron­kie­wicz
Kon­takt tele­fo­nicz­ny: +48 692 222 291
Skarb­nik: Hali­na Gałę­ziew­ska
Kon­takt tele­fo­nicz­ny: 94 342 61 61
Sie­dzi­ba:
ul. Mic­kie­wi­cza 26
75–004 Kosza­lin
Adres do kore­spon­den­cji
Pre­zes Zarzą­du Bro­ni­sław Strzok
ul. Ks. Ana­sta­zji 5 m 9
75–056 Kosza­lin
e‑mail: br-st@neostrada.pl
Dyżu­ry:
czwart­ki godz.10–13