Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Koninie

Zarząd:
Pre­zes: Jerzy Górec­ki
Kon­takt tele­fo­nicz­ny: 601 794 412
Wice­pre­zes: Marek Majo­ro­wicz
Kon­takt tele­fo­nicz­ny: 509 428 505
Sekre­tarz: Bar­ba­ra Kaszu­ba
Kon­takt tele­fo­nicz­ny: 601 081 504
Skarb­nik: Kon­stan­ty Mróz
Czło­nek zarzą­du: Kry­sty­na Gro­ma­dziń­ska
Sie­dzi­ba:
Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na w Koni­nie
ul.Dworcowa 13
62–510 Konin
Adres do kore­spon­den­cji
Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na w Koni­nie
ul.Dworcowa 13
62–510 Konin
e‑mail: rkkonin@federacja-katyn.org.pl
KRS: 0000046084
Dyżu­ry: