Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Katowicach

Zarząd:
Pre­zes zarzą­du: Ewa Boja­now­ska-Burak
— Kon­takt tele­fo­nicz­ny: 32 2544659 / 504 167 147
— ema­il: ew.burak@op.pl
Wice­pre­zes: Maria Śli­wiń­ska
— Kon­takt tele­fo­nicz­ny: 32 251 77 02 / 609 040 141
— ema­il: mariasliwinska@o2.pl
Wice­pre­zes: Zbi­gniew Padoł
— Kon­takt tele­fo­nicz­ny: 32 2549629 / 501721141,
— ema­il: zbpadol@tlen.pl
Sekre­tarz: Jadwi­ga Szwe­da
Skarb­nik: Maria Śli­wa
Czło­nek Zarzą­du: Elż­bie­ta Piniec­ka
Czło­nek Zarzą­du: Euge­nia Głąb
Sie­dzi­ba:
ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 20
40–058 Kato­wi­ce
Adres do kore­spon­den­cji
Ewa Boja­now­ska-Burak
ul.Warmińska 13b/14
40–740 Kato­wi­ce
lub
Sto­wa­rzy­sze­nie Rodzi­na Katyń­ska w Kato­wi­cach
ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 20
40–058 Kato­wi­ce
Dyżu­ry:
w każ­dy czwar­tek (prócz świąt i waka­cji) w godz. 15:00 — 17:00