Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Kaliszu

Zarząd:
Pre­zes Zarzą­du: Prze­my­sław Zych
— Kon­takt tele­fo­nicz­ny: / (+48) 530 066 330
— ema­il: pzniki2001@gmail.com
Wice­pre­zes: Zofia Ste­fa­niak
— Kon­takt tele­fo­nicz­ny: / (+48) 602 521 526
Sekre­tarz — Iza­be­la Musie­lak
Skarb­nik — Lilian­na Zych
— Kon­takt tele­fo­nicz­ny: / (+48) 660 799 220
Czło­nek Zarzą­du: Emi­lia Bin­du­ga
Czło­nek Zarzą­du: Elż­bie­ta Urbań­ska
Sie­dzi­ba:
ul. Sta­wi­szyń­ska 2
62–800 Kalisz
Adres do kore­spon­den­cji:
Prze­my­sław Zych
ul. Mie­czy­sła­wa Sta­re­go 6
62–800 Kalisz
Dyżu­ry:
Stro­na inter­ne­to­wa:
www.facebook.com/Stowarzyszenie-Rodzina-Katyńska-w-Kaliszu-661249144015780