Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Gorzowie Wielkopolskim

Zarząd:
Pre­zes zarzą­du: Maria Tere­sa Sur­macz
Kon­takt tele­fo­nicz­ny: 95 722 49 57 / 517 559 474, fax: 95 735 20 50
Skarb­nik: Ali­cja Marosz
Kon­takt tele­fo­nicz­ny: 95 732 54 45 / 691 689 895
Sie­dzi­ba:
Para­fia NP NMP
ul. Miesz­ka I 59
66–400 Gorzów Wlkp.
Adres do kore­spon­den­cji
Pre­zes Zarzą­du Maria Tere­sa Sur­macz
ul. Mic­kie­wi­cza 30/6
66–400 Gorzów Wlkp.
e‑mail: gorzowskarodzina@tlen.pl
Dyżu­ry:
od ponie­dział­ku do śro­dy z wyłą­cze­niem prze­rwy let­niej (lipiec, sier­pień)