Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Gdyni

Zarząd:
Pre­zes zarzą­du: Zbi­gniew Pyt­ko
Kon­takt tele­fo­nicz­ny: 58 622 86 56
Sie­dzi­ba:
Gdy­nia
ul. Zawi­szy Czar­ne­go 1
Adres do kore­spon­den­cji
Zbi­gniew Pyt­ko
ul. Świę­to­jań­ska 135 m 8
81–401 Gdy­nia,
ema­il: putkom@wp.pl
Dyżu­ry: