Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Gdańsku

Zarząd:
Pre­zes zarzą­du: Han­na Śli­wa-Wie­le­siuk
Tele­fon kon­tak­to­wy: 609 315 649
Sie­dzi­ba:
ul. Oby­wa­tel­ska 2
80–259 Gdańsk
Adres do kore­spon­den­cji
j.w.
Dyżu­ry:
trze­ci czwar­tek mie­sią­ca godz. 11.00