Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Częstochowie

Zarząd:
Pre­zes zarzą­du: Beata Bie­lec­ka
Wice­pre­zes: Andrzej Kono­wal­ski­Se­kre­tarz: Andrzej Kono­wal­ski
Skarb­nik: Beata Bie­lec­ka
Człon­ko­wie Zarzą­du:
Anna Gold­man
Wła­dy­sław Soko­łow­ski
Jani­na Mio­dyń­ska
Komi­sja rewi­zyj­na:
Prze­wod­ni­czą­ca: Bar­ba­ra Marek
Człon­ko­wie: Toli­mi­ra War­choł, Wła­dy­sław Panek
Sie­dzi­ba:
Para­fia Rzym­sko­ka­to­lic­ka pw. św. Zyg­mun­ta w Czę­sto­cho­wie
ul. Kra­kow­ska 1
42–202 Czę­sto­cho­wa
Adres do kore­spon­den­cji
Beata Bie­lec­ka
ul. POW 8 m 56,
42–200 Czę­sto­cho­wa,
tele­fo­ny: 34 324 09 31 i 728 258 618
rodzinakatynska@poczta.onet.pl
Dyżu­ry:
2. i 4. śro­da mie­sią­ca