Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Bydgoszczy

Zarząd:
Pre­zes Zarzą­du: Marian Adam­czyk
— Tele­fon kon­tak­to­wy: 798 240 100
Wice­pre­zes: Mag­da­le­na Wol­ska
Sekre­tarz: Bar­ba­ra Szy­man­kie­wicz
Skarb­nik: Danu­ta Chy­rek
Czło­nek Zarzą­du: Józef Wło­dar­ski
Sie­dzi­ba:
Klub Inspek­to­ra­tu Wspar­cia Sił Zbroj­nych
ul. Suł­kow­skie­go 52
85–915 Byd­goszcz
Adres do kore­spon­den­cji
Rodzi­na Katyń­ska Byd­goszcz
przy Klu­bie Inspek­to­ra­tu Wspar­cia Sił Zbroj­nych
ul. Suł­kow­skie­go 52
85–915 Byd­goszcz
e‑mail: klubiwspsz@wp.mil.pl

Pro­si­my prze­sy­łać pocz­tę elek­tro­nicz­ną rów­no­cze­śnie na e‑mail Pre­ze­sa — mmadamczyk12@gmail.com

Dyżu­ry:
Zebra­nia Rodzi­ny Katyń­skiej odby­wa­ją się w trze­cią śro­dę każ­de­go mie­sią­ca wg usta­lo­ne­go har­mo­no­gra­mu.
Zebra­nia Zarzą­du RK odby­wa­ją sie w dru­ga śro­dę m‑ca w godz: 11oo — 12.3o oraz wg zgła­sza­nych potrzeb.