Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Białymstoku

Pre­zes:
Agniesz­ka Mar­kie­wicz-Cybul­ska
Tele­fon kon­tak­to­wy: 504 225 545
Sie­dzi­ba:
Muzeum Histo­rycz­ne,
ul War­szaw­ska 37,
15–062 Bia­ły­stok
tel. 0–85 748 21 19
Adres do kore­spon­den­cji
Pre­zes Zarzą­du Agniesz­ka Mar­kie­wicz-Cybul­ska
ul.Bema 100
15–370 Bia­ły­stok
Dyżu­ry:
czwart­ki
Stro­na inter­ne­to­wa
bialystok.rodzinakatynska.pl