Stowarzyszenie Lubuska Rodzina Katyńska w Zielonej Górze

Zarząd:
Pre­zes zarzą­du: Wło­dzi­mierz Boguc­ki
Sie­dzi­ba:
ul Pta­sia 36 m 35
65–525 Zie­lo­na Góra,
Adres do kore­spon­den­cji
Dyżu­ry:
Stro­na inter­ne­to­wa:
KRS: