Stowarzyszenie Katyń w Szczecinie

Zarząd:
Pre­zes zarzą­du: Jolan­ta Tur­liń­ska-Kępys
Wice­pre­zes zarzą­du: Maria Danu­ta Wołą­gie­wicz
Sekre­tarz: Jolan­ta Tur­liń­ska-Kępys
Skarb­nik: Danu­ta Sul
Zast. skarb­ni­ka: Józef Łap­czyń­ski
Człon­ko­wie zarzą­du:
— Łucja Jani­na Dep­ta,
— Hali­na Mar­kie­wicz,
— Agniesz­ka Zarem­ba,
— Zbi­gniew Pia­sec­ki,
— Tere­sa Domi­ni­czak,
— Piotr Tur­czy­now­ski
Sie­dzi­ba:
Waw­rzy­nia­ka 5
70–392 Szcze­cin
(Klub 12 Dywi­zji)
Adres do kore­spon­den­cji
e‑mail stowarzyszeniekatyn@poczta.fm
Dyżu­ry:
pierw­szy ponie­dzia­łek mie­sią­ca godz.17.00 –zebra­nie ogól­ne, Rybac­ka 1, Aula Pomor­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Medycz­ne­go,
Zarząd zbie­ra się w mia­rę potrzeb w pozo­sta­łe ponie­dział­ki mie­sią­ca w Klu­bie Gar­ni­zo­no­wym Waw­rzy­nia­ka 5.
KRS: