Stowarzyszenie Dolnośląska Rodzina Katyńska we Wrocławiu

1. Aktu­al­ny skład i tele­fo­nicz­ny kon­takt do człon­ków Rady:

Gwa­ra Tere­sa – pre­zes: 605–170-321
Stro­gul­ski Tomasz – wice­pre­zes: 509–660-909
Łun­kie­wicz-Mach­nik Boże­na – sekre­tarz: 503–510-421
Kula Hali­na – skarb­nik: 668–614-139
Rosiń­ska Joan­na – zastęp­ca skarb­ni­ka
Flor­kie­wicz Tere­sa – czło­nek Rady
Linow­ska Aga­ta – czło­nek Rady

2. Biu­ro Sto­wa­rzy­sze­nia mie­ści się przy ul. F. Cho­pi­na 9a (par­ter), 51–609 Wro­cław (w budyn­ku CAL‑u).

3. Dyżu­ry peł­nio­ne są w każ­dy ponie­dzia­łek (z wyjąt­kiem dni świą­tecz­nych) w godz. 1500 – 1700.

4. Adres do kore­spon­den­cji:
„Dol­no­ślą­ska Rodzi­na Katyń­ska”,
ul. Poznań­ska 25 m 30, 53–631 Wro­cław