Rodziny Katyńskie

„Katyń” — „Zbrod­nia Katyń­ska” — „Rodzi­na Katyń­ska” — to sło­wa dla jed­nych będą­ce przy­po­mnie­niem nie­za­bliź­nio­nej rany, jaką w sobie noszą, dla dru­gich sym­bol „bia­łych plam” w sto­sun­kach pol­sko-rosyj­skich, dla innych „sło­wa-hasła” przy­wo­ły­wa­ne doraź­nie, czę­sto dla osią­gnię­cia par­ty­ku­lar­nych, poli­tycz­nych celów, dla wie­lu zamierz­chła histo­ria, o któ­rej nie­wie­le wie­dzą, dla jesz­cze innych: nie­zro­zu­mia­łe, puste, nic nie zna­czą­ce sło­wa. To do nich wszyst­kich adre­so­wa­na jest ta stro­na.

Chce­my tutaj — jako Rodzi­ny Katyń­skie — przy­bli­żyć moż­li­wie naj­szer­szą wie­dzę o zbrod­ni wojen­nej, jakiej w 1940 roku wła­dze ówcze­sne­go Związ­ku Sowiec­kie­go doko­na­ły na oby­wa­te­lach Rze­czy­po­spo­li­tej. Chce­my podzie­lić się wła­snym doświad­cze­niem, ale przede wszyst­kim pre­zen­to­wać doku­men­ty i publi­ka­cje, dzię­ki któ­rym wypeł­nio­ne zosta­ną „bia­łe pla­my”, powsta­łe pod­czas lat zakła­ma­nia i prze­mil­czeń. Nasi Bli­scy: Mężo­wie, Ojco­wie, Bra­cia, Dziad­ko­wie — byli ofia­ra­mi zbrod­ni katyń­skiej, jeń­ca­mi wojen­ny­mi zamor­do­wa­ny­mi w Katy­niu, Char­ko­wie i Twe­rze (Kali­nin) i w innych, nadal nie­zna­nych miej­scach. Tutaj przed­sta­wi­my Ich losy, a tak­że to, co już zro­bi­li­śmy i co jesz­cze pla­nu­je­my robić, aby god­nie czcić Ich pamięć. Chce­my infor­mo­wać moż­li­wie na bie­żą­co o spra­wach zwią­za­nych z sze­ro­ko poję­tą tema­ty­ką zbrod­ni katyń­skiej.

Gospo­da­rzem stro­ny jest Fede­ra­cja Rodzin Katyń­skich, zrze­sza­ją­ca kil­ka­dzie­siąt kra­jo­wych sto­wa­rzy­szeń Rodzin Katyń­skich. Dla­te­go oprócz wspo­mnia­nych wyżej doku­men­tów, Goście stro­ny znaj­dą tutaj ogól­ne infor­ma­cje o poszcze­gól­nych Rodzi­nach i o całej Fede­ra­cji, not­ki o histo­rii naszej dzia­łal­no­ści, doko­na­niach i bie­żą­cej dzia­łal­no­ści. Może nie wie­cie, że w Waszym śro­do­wi­sku są i dzia­ła­ją ludzie, dla któ­rych sło­wo „Katyń” nie jest tyl­ko pod­ręcz­ni­ko­wym hasłem, ale czę­ścią rodzin­nej tra­ge­dii. Może pre­zen­to­wa­ne tutaj mate­ria­ły sta­ną się pomoc­ne w dydak­ty­ce, tra­fią do stu­den­tów, cie­ka­wych odpo­wie­dzi na pyta­nia o dzie­je naj­now­sze.

Liczy­my na aktyw­ną pomoc Rodzin Katyń­skich w całym kra­ju, a tak­że na gło­sy tych wszyst­kich, któ­rzy prze­ży­wa­ją praw­dę histo­rii jako swo­ją wła­sną.