Projekty

Rodowód

Biu­le­tyn Fede­ra­cji Rodzin Katyń­skich Rodo­wód Rodzin Katyń­skich jest kro­ni­ką wyda­rzeń pro­ble­ma­ty­ki katyń­skiej. Kro­ni­ka wyda­rzeń, infor­ma­cje o wysta­wach sta­łych i cza­so­wych, wspo­mnie­nia bli­skich ofiar, noty o  książ­kach i  recen­zje, foto­re­por­ta­że z miejsc upa­mięt­nie­nia i wyda­rzeń — to tre­ści zamiesz­cza­ne w  Biu­le­ty­nie.


Kalendarium

Głów­nym ele­men­tem pro­jek­tu są uło­żo­ne chro­no­lo­gicz­nie wyda­rze­nia zwią­za­ne ze Zbrod­nią Katyń­ską. Pro­jekt kalen­da­rium obej­mu­je wyda­rze­nia poprze­dza­ją­ce mord katyń­ski, sam jego prze­bieg, okres fał­szo­wa­nia prze­bie­gu zda­rzeń oraz okres ujaw­nia­nia praw­dy histo­rycz­nej. Wybra­ne wyda­rze­nia wzbo­ga­co­ne zosta­ły dodat­ko­wym komen­ta­rzem, zdję­cia­mi, tek­sta­mi źró­dło­wy­mi i kopia­mi doku­men­tów. Pro­jekt nie jest zamknię­ty — będzie­my go sys­te­ma­tycz­nie roz­bu­do­wy­wać. Mamy nadzie­ję, że z cza­sem Kalen­da­rium sta­nie się wir­tu­al­nym muzeum Zbrod­ni Katyń­skiej.

  Ramy cza­so­we pro­jek­tu – głów­ne wyda­rze­nia
 • Trak­tat Ryski,
 • Rela­cje pol­sko-radziec­kie w okre­sie mię­dzy­wo­jen­nym,
 • Rela­cje rosyj­so-nie­miec­kie w okre­sie mię­dzy­wo­jen­nym,
 • Repre­sje na pol­skich oby­wa­te­lach w Związ­ku radziec­kim w okre­sie mię­dzy­wo­jen­nym,
 • Rela­cje Rzą­du RP z Anglią i Fran­cją,
 • Wypo­wie­dze­nie Pol­sce woj­ny przez Zwią­zek Radziec­ki,
 • Obo­zy jeniec­kie na tery­to­rium Związ­ku Radziec­kie­go,
 • Mor­do­wa­nie pol­skich jeń­ców,
 • Repre­sje na pol­skich oby­wa­te­lach w Związ­ku radziec­kim w cza­sie II Woj­ny Świa­to­wej
 • Odkry­cie miej­sca mor­du jeń­ców w lesie katyń­skim przez Niem­ców,
 • Fał­szo­wa­nie praw­dy histo­rycz­nej przez wła­dze Związ­ku Radziec­kie­go,
 • Sta­no­wi­sko Wiel­kiej Bry­ta­nii i USA w spra­wie mor­du katyń­skie­go 1943–1953,
 • Dzia­ła­nia na rzecz peł­ne­go odtwo­rze­nia wyda­rzeń,
 • Pol­skie Cmen­ta­rze Wojen­ne,
 • Muzeum Katyń­skie.

Wyszukiwarka Ofiar ZBRODNI KATYŃSKIEJ

Fede­ra­cja Rodzin Katyń­skich zre­da­go­wa­ła i udo­stęp­ni­ła bazę infor­ma­cji “Pol­skie Cmen­ta­rze Wojen­ne — bio­gra­my ofiar” o ofia­rach Zbrod­ni Katyń­skiej pocho­wa­nych na cmen­ta­rzach w Bykow­ni, Char­ko­wie, Katy­niu i Mied­no­je. Zbiór ten powstał na pod­sta­wie danych uzy­ska­nych z Rady Ochro­ny Pamię­ci Walk i Męczeń­stwa oraz Insty­tu­tu Pamię­ci Naro­do­wej (część zbio­ru infor­ma­cji o oso­bach repre­sjo­no­wa­nych prze­ka­za­ne­go do IPN z Ośrod­ka KARTA). Pomi­mo ogrom­nej pra­cy jaką już w tych insty­tu­cjach wyko­na­no, zbiór ten zawie­ra licz­ne bra­ki a tak­że błę­dy. Doty­czy to w szcze­gól­no­ści pisow­ni nazwisk i imion — co jest głów­nie wyni­kiem trans­kryp­cji z jęz­ka pol­skie­go na rosyj­ski i ponow­nie na pol­ski. Mamy nadzie­ję, że dzię­ki współ­pra­cy z człon­ka­mi Rodzin Katyńsch uzy­ska­my dodat­ko­we infor­ma­cje, któ­re pozwo­lą nam posze­rzyć naszą wie­dzę o pomor­do­wa­nych oraz sko­ry­go­wać błę­dy i nie­ści­sło­ści.