Kontakt

Adres siedziby Federacji

Fede­ra­cja Rodzin Katyń­skich
Gdań­ska 4a lokal 1
01–633 War­sza­wa

Adres do korespondencji

Pre­zes Zarzą­du Fede­ra­cji Rodzin Katyń­skich
Iza­bel­la Sariusz-Skąp­ska
Pl. Na Gro­blach 12 m.10
31–101 Kra­ków
tel.:  605 265 365
12 422 86 91
e‑mail: isariusz@gmail.com