Klucze Nadziei — często zadawane pytania

Czym są Klucze Nadziei?

„Klu­cze Nadziei” to wyda­rze­nie bie­go­we w for­mu­le wir­tu­al­nej, któ­rym chce­my upa­mięt­nić ludzi – Ofia­ry tra­gicz­nej kar­ty pol­skiej histo­rii – Zbrod­ni Katyń­skiej. Do udzia­łu w bie­gu lub spa­ce­rze zapra­sza Fun­da­cja „Mara­ton War­szaw­ski” wraz z Fede­ra­cją Rodzin Katyń­skich.

Na jakim dystansie mogę pobiec?

W trak­cie reje­stra­cji na wyda­rze­nie może­cie wybrać jeden z trzech dystan­sów: bie­go­wy na 5 lub 10 km, w któ­rych pro­wa­dzi­my kla­sy­fi­ka­cję wyni­ków, oraz spa­ce­ro­wy na 1940 metrów, w któ­rej może­cie zna­leźć się na liście uczest­ni­ków.

Kiedy mogę odbyć mój bieg lub spacer?

Swój udział możesz zre­ali­zo­wać w dowol­nym cza­sie i miej­scu mię­dzy 13 kwiet­nia a 7 maja 2023. Zachę­ca­my Was jed­nak do bie­go­we­go upa­mięt­nie­nia Dnia Pamię­ci Ofiar Zbrod­ni Katyń­skiej w dniu 13 kwiet­nia.

W jaki sposób zapisać się na bieg?

Na stro­nie www.rejestracja.maratonwarszawski.com wybierz wyda­rze­nie Klu­cze Nadziei i zapisz się. Jeśli nie masz jesz­cze pro­fi­lu bie­ga­czy, naj­pierw musisz się zare­je­stro­wać. Pod­czas zapi­su możesz wybrać pakiet wir­tu­al­ny lub pakiet z meda­lem, dystans, jaki chcesz poko­nać, oraz wpi­sać oso­bę, któ­rej pamięć chcesz uczcić swo­im bie­giem.

Czy w wydarzeniu może wziąć udział dziecko poniżej 13 roku życia?

Aby umoż­li­wić Ci udział w “Klu­czach Nadziei” wraz z dziec­kiem, któ­re nie może jesz­cze zare­je­stro­wać się samo­dziel­nie przy­go­to­wa­li­śmy opcję zaku­pu dodat­ko­we­go meda­lu do swo­je­go pakie­tu. Pod­czas swo­jej reje­stra­cji na bieg możesz doku­pić dodat­ko­wy medal, któ­ry będzie, rów­nież dla naj­młod­szych, wspa­nia­łym sym­bo­lem ich udzia­łu w tym wyjąt­ko­wym wyda­rze­niu.

W jaki sposób dostanę numer startowy?

Nume­ry star­to­we Klu­czy Nadziei będzie­cie mogli pobrać i samo­dziel­nie wydru­ko­wać z Waszych pro­fi­li bie­ga­cza (po zalo­go­wa­niu na naszej stro­nie) w zakład­ce „Two­je Bie­gi” od 13 kwiet­nia 2023.

Czy muszę założyć biały strój?

Widocz­nym zna­kiem udzia­łu w wyda­rze­niu “Klu­cze Nadziei” ma być bia­ły ele­ment stro­ju bie­ga­cza. Oczy­wi­ście nie jest to koniecz­ne, jed­nak zachę­ca­my, abyś poko­nał swój dystans, zakła­da­jąc bia­łą koszul­kę czy bia­łą czap­kę. W ten spo­sób stwo­rzy­my wspól­nie widzial­ną spo­łecz­ność tego bie­gu, nawet jeśli każ­dy z nas pobie­gnie wła­sną tra­są.

W jaki sposób zarejestrować mój wynik?

Swo­je wyni­ki będzie­cie mogli wgry­wać od 14 kwiet­nia 2023 na stro­nie https://live.sts-timing.pl/vbieg_katynski. Na stro­nie nale­ży uzu­peł­nić for­mu­larz oraz w przy­pad­ku bie­gu na 5 lub 10 km dodat­ko­wo załą­czyć zrzut z apli­ka­cji lub zegar­ka potwier­dza­ją­cych poko­na­ny dystans w danym cza­sie.

Czy dostanę potwierdzenie udziału w Kluczach Nadziei?

Każ­dy z uczest­ni­ków wyda­rze­nia otrzy­ma moż­li­wość pobra­nia cer­ty­fi­ka­tu potwier­dza­ją­ce­go wzię­cie udzia­łu w bie­gu wir­tu­al­nym. Na cer­ty­fi­ka­cie poja­wi się rów­nież nazwi­sko boha­te­ra — Ofia­ry Zbrod­ni Katyń­skiej, któ­re­mu zade­dy­ku­je­cie swój bieg.

Jaki jest koszt mojego udziału?

Koszt zor­ga­ni­zo­wa­nia wir­tu­al­ne­go bie­gu pamię­ci, któ­ry ponie­sie każ­dy z uczest­ni­ków, to 19,00 zł. Jest to pakiet wir­tu­al­ny, któ­ry zapew­ni Wam zapi­sy oraz reje­stra­cję wyni­ków, a tak­że numer star­to­wy do samo­dziel­ne­go wydru­ku oraz cer­ty­fi­kat bie­gu do pobra­nia z pro­fi­lu bie­ga­cza. Jeże­li chcesz otrzy­mać pamiąt­ko­wy medal za udział w wyda­rze­niu, któ­ry przy­śle­my Ci kurie­rem na wska­za­ny adres, powi­nie­neś wybrać “pakiet z meda­lem” za 59,00 zł. W tej cenie zawie­ra się pakiet wir­tu­al­ny oraz medal z wysył­ką.

Kiedy nastąpi wysyłka mojego medalu?

Pod­czas reje­stra­cji do udzia­łu w wyda­rze­niu możesz wybrać “pakiet z meda­lem”, dzię­ki cze­mu otrzy­masz pamiąt­kę swo­je­go bie­gu — medal-klucz. Aby otrzy­mać go do domu podaj w for­mu­la­rzu reje­stra­cyj­nym dokład­ny adres kore­spon­den­cyj­ny. Teraz wystar­czy tyl­ko pocze­kać na prze­sył­kę z meda­lem. Pacz­ki będzie­my wysy­łać od 23 kwiet­nia do 13 maja 2023 w kolej­no­ści zgło­szeń.

W jaki sposób mogę wybrać osobę, której chcę zadedykować swój bieg?

Na stro­nie Fede­ra­cji Rodzin Katyń­skich w zakład­ce NASI BLISCY znaj­dziesz syl­wet­ki Ofiar Zbrod­ni Katyń­skiej, któ­rych rodzi­ny opo­wia­da­ją ich histo­rię wła­śnie po to, by pamięć o nich nie ode­szła. To pięk­ne histo­rie, do któ­rych pozna­nia Was zachę­ca­my. Dodat­ko­wo w zakład­ce WYSZUKIWARKA OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ może­cie zna­leźć ofia­ry Zbrod­ni Katyń­skiej, wyszu­ku­jąc ich np. po nazwi­sku. Infor­ma­cję o tym komu zade­dy­ko­wa­ła­ś/-eś swój tego­rocz­ny udział w wyda­rze­niu, znaj­dziesz na cer­ty­fi­ka­cie bie­gu. 

Czy w ramach wydarzenia prowadzona będzie klasyfikacja?

Kla­sy­fi­ka­cja spor­to­wa będzie pro­wa­dzo­na w ramach bie­gu na 5 i 10 km. Kla­sy­fi­ka­cja zosta­nie usta­lo­na na pod­sta­wie zrzu­tów ekra­nu z apli­ka­cji lub zegar­ka spor­to­we­go zawod­ni­ka załą­czo­nych do for­mu­la­rza pod­czas reje­stra­cji wyni­ku na stro­nie www.sts-timing.pl\vbieg_katynski

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Napisz do nas na adres klucze@maratonwarszawski.com lub zadaj je na fanpage’u Mara­to­nu War­szaw­skie­go.