Regulamin biegu wirtualnego „Klucze Nadziei”

Organizator

 1. Orga­ni­za­to­rem bie­gu wir­tu­al­ne­go „Klu­cze Nadziei” jest Fun­da­cja „Mara­ton War­szaw­ski”; ul. Bry­lan­to­wa 15, 05–077 War­sza­wa, NIP 9521913280, REGON 015438288.
 2. Bieg wir­tu­al­ny orga­ni­zo­wa­ny jest z ini­cja­ty­wy Fede­ra­cji Rodzin Katyń­skich, adres kore­spon­den­cyj­ny: Pl. Na Gro­blach 12/10, 31–101 Kra­ków.
 3. Kon­takt z orga­ni­za­to­rem jest moż­li­wy tele­fo­nicz­nie: (+48 22) 266–21-00; mailo­wo: klucze@maratonwarszawski.com lub kore­spon­den­cyj­nie: Fun­da­cja „Mara­ton War­szaw­ski”, ul. Gro­chow­ska 8c, 04–217 War­sza­wa

Termin i miejsce

 1. Bieg nale­ży roz­po­cząć i ukoń­czyć w dniach od 13 kwiet­nia do 7 maja 2023 r. Uczest­nik samo­dziel­nie decy­du­je o dacie, cza­sie i loka­li­za­cji bie­gu.
 2. Uczest­nik pod­czas reje­stra­cji na bieg doko­nu­je wybo­ru jed­ne­go z trzech dostęp­nych dystan­sów bie­gu:
 • 1940 m
 • 5 km
 • 10 km
 1. Uczest­nik, wybie­ra­jąc miej­sce bie­gu, powi­nien wziąć pod uwa­gę moż­li­wość bez­piecz­ne­go upra­wia­nia spor­tu w danej loka­li­za­cji. Orga­ni­za­tor nie zapew­nia żad­nych świad­czeń zwią­za­nych z zabez­pie­cze­niem loka­li­za­cji bie­gu dane­go uczest­ni­ka.

Uczestnictwo

 1. Pra­wo star­tu w bie­gu mają oso­by, któ­re naj­póź­niej do 13 kwiet­nia 2023 r. ukoń­czą 13 lat tj. uro­dzo­ne przed 13 kwiet­nia 2010 r.

Zgłoszenia

 1. Zgło­sze­nia przyj­mo­wa­ne są od dnia 13 kwiet­nia 2023 r. poprzez for­mu­larz zgło­sze­nio­wy dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej https://rejestracja.maratonwarszawski.com
 2. Zgło­sze­nie uwa­ża się za kom­plet­ne, jeże­li zosta­ną speł­nio­ne nastę­pu­ją­ce warun­ki: zosta­nie wypeł­nio­ny for­mu­larz zgło­sze­nio­wy i zaksię­go­wa­na zosta­nie wpła­ta z tytu­łu opła­ty star­to­wej. Samo wypeł­nie­nie for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go nie gwa­ran­tu­je miej­sca w bie­gu.
 3. Zgło­sze­nia onli­ne zosta­ną zamknię­te w dniu 7 maja 2023 r.

Opłaty

 1. Każ­dy uczest­nik bie­gu wir­tu­al­ne­go pono­si kosz­ty opła­ty star­to­wej (wpi­so­we­go).
 2. Opła­ta star­to­wa w bie­gu wir­tu­al­nym „Klu­cze Nadziei” wyno­si:
 • 19,00 zł brut­to w przy­pad­ku pakie­tu wir­tu­al­ne­go (z nume­rem star­to­wym do samo­dziel­ne­go wydru­ku i wir­tu­al­nym meda­lem-gra­fi­ka);
 • 59,00 zł brut­to w przy­pad­ku pakie­tu z meda­lem (z nume­rem star­to­wym do samo­dziel­ne­go wydru­ku oraz pamiąt­ko­wym meda­lem i wysył­ką).
 1. W przy­pad­ku wnie­sie­nia opła­ty star­to­wej w nie­wy­star­cza­ją­cej wyso­ko­ści uczest­nik jest zobo­wią­za­ny do uzu­peł­nie­nia róż­ni­cy do wyso­ko­ści kwo­ty, jaką winien on był wnieść zgod­nie z regu­la­mi­nem.
 2. Opła­ty star­to­wej moż­na doko­nać onli­ne (z pro­fi­lu reje­stra­cyj­ne­go) za pośred­nic­twem ser­wi­su https://www.payu.pl
  Za roz­li­cza­nie i bez­pie­czeń­stwo płat­no­ści onli­ne odpo­wia­da PayU S.A.; ul. Grun­waldz­ka 182, 60–166 Poznań, NIP 7792308495, REGON 300523444, kra­jo­wa insty­tu­cja płat­ni­cza, nad­zo­ro­wa­na przez Komi­sję Nad­zo­ru Finan­so­we­go, wpi­sa­na do Reje­stru usług płat­ni­czych pod nume­rem IP1/2012.
 3. Dowo­dem wpły­nię­cia opła­ty jest poja­wie­nie się nume­ru star­to­we­go przy nazwi­sku uczest­ni­ka na liście star­to­wej na stro­nie www.rejestracja.maratonwarszawski.com  Jeże­li po upły­wie 3 dni numer star­to­wy nie poja­wi się, uczest­nik zobo­wią­za­ny jest skon­tak­to­wać się z orga­ni­za­to­rem tele­fo­nicz­nie: (+48) 266–21-00 lub mailo­wo: klucze@maratonwarszawski.com
 4. Orga­ni­za­tor nie odpo­wia­da za zagi­nię­cie zgło­sze­nia lub prze­le­wu z winy ban­ku.
 5. Opła­ta raz uisz­czo­na nie pod­le­ga zwro­to­wi ani prze­nie­sie­niu (na inną impre­zę Fun­da­cji „Mara­ton War­szaw­ski” lub na inne­go zawod­ni­ka).
 6. Oso­by, któ­re chcą otrzy­mać fak­tu­rę za wnie­sio­ną opła­tę star­to­wą, powin­ny zazna­czyć odpo­wied­nią opcję w for­mu­la­rzu zgło­sze­nio­wym i wpi­sać wyma­ga­ne dane potrzeb­ne do wysta­wie­nia doku­men­tu. Fak­tu­ra zosta­nie wyge­ne­ro­wa­na auto­ma­tycz­nie po zaksię­go­wa­niu wpła­ty i zosta­nie udo­stęp­nio­na do pobra­nia z pro­fi­lu dane­go uczest­ni­ka w ter­mi­nie do 15 dnia mie­sią­ca nastę­pu­ją­ce­go po mie­sią­cu, w któ­rym mia­ła miej­sce wpła­ta.
  Zgod­nie z prze­pi­sa­mi podat­ko­wy­mi, ze wzglę­du na doko­na­nie płat­no­ści przed wyko­na­niem usłu­gi, zosta­nie wysta­wio­na fak­tu­ra zalicz­ko­wa obej­mu­ją­ca peł­ną kwo­tę wnie­sio­nej opła­ty. Tym samym fak­tu­ra zalicz­ko­wa jest jed­no­cze­śnie fak­tu­rą koń­co­wą.
  Zazna­cza­jąc opcję Fak­tu­ra, Uczest­nik wyra­ża zgo­dę na przesyłanie/udostępnianie fak­tur bez pod­pi­su odbior­cy, w for­mie elek­tro­nicz­nej. Zgo­da ta nie wyłą­cza pra­wa Orga­ni­za­to­ra do wysta­wia­nia i prze­sy­ła­nia fak­tur w for­mie papie­ro­wej.
 7. W celu otrzy­ma­nia fak­tu­ry Pro-For­ma, nale­ży prze­słać: dane do fak­tu­ry, licz­bę oraz listę zawod­ni­ków (z nume­ra­mi zgło­szeń) wraz z infor­ma­cją o wybra­nej opcji pakie­tu star­to­we­go na adres ksiegowosc@maratonwarszawski.com. Fak­tu­ry Pro-For­ma wysta­wia­ne są za start co naj­mniej dwóch uczest­ni­ków (nie ma moż­li­wo­ści otrzy­ma­nia Pro-for­my za start poje­dyn­czej oso­by).

Klasyfikacja i wyniki

 1. Pod­czas bie­gu wir­tu­al­ne­go „Klu­cze Nadziei” pro­wa­dzo­ne będą kla­sy­fi­ka­cje gene­ral­ne osob­no dla dystan­sów 5 i 10 km. Dla dystan­su 1940 m prze­wi­dzia­no wyłącz­nie listę wyni­ków uczest­ni­ków wyda­rze­nia, któ­rzy ukoń­czy­li bieg zgod­nie z regu­la­mi­nem.
 2. Pod­sta­wą kla­sy­fi­ka­cji jest prze­sła­nie przez stro­nę www.sts-timinig.pl/vbieg_katynski zrzu­tu ekra­nu z dowol­nej apli­ka­cji mobil­nej lub zegar­ka spor­to­we­go, któ­ry potwier­dza poko­na­nie co naj­mniej dekla­ro­wa­ne­go dystan­su w okre­ślo­nym cza­sie.
 3. Pod­czas reje­stro­wa­nia bie­gu nie­do­zwo­lo­ne jest uży­wa­nie auto­pau­zy oraz zatrzy­my­wa­nie cza­su. Prze­sła­ny wynik musi uwzględ­niać czas od star­tu do momen­tu poko­na­nia — co naj­mniej — dystan­su dane­go bie­gu, a ewen­tu­al­ne prze­rwy muszą być w nim uwzględ­nio­ne. Prze­sła­ny wynik musi odzwier­cie­dlać bez­po­śred­nie wska­za­nia apli­ka­cji lub zegar­ka spor­to­we­go – w przy­pad­ku poko­na­nia więk­sze­go dystan­su niż dystans dane­go bie­gu, nie jest moż­li­we samo­dziel­nie obli­cze­nie uzy­ska­ne­go cza­su np. na pod­sta­wie śred­nie­go tem­pa bie­gu.
 4. Ter­min prze­sy­ła­nia potwier­dzeń o któ­rych mowa w punk­cie VI. 2., upły­wa 7 maja 2023 r. o godzi­nie 23:59.
 5. Nie­ofi­cjal­ne wyni­ki bie­gu zosta­ną zamiesz­czo­ne na stro­nie www.sts-timinig.pl/vbieg_katynski bez­po­śred­nio po bie­gu.
 6. Pisem­ne pro­te­sty doty­czą­ce wyni­ków przyj­mo­wa­ne są do dnia 4 maja 2023 r. do godz. 23.59 na adres mailo­wy klucze@maratonwarszawski.com. Pro­te­sty będą roz­pa­try­wa­ne w cią­gu 96 godzin, zaś osta­tecz­ne i ofi­cjal­ne wyni­ki zosta­ną opu­bli­ko­wa­ne naj­póź­niej w dniu 7 maja 2023 r.
 7. Dyplom (cer­ty­fi­kat) ukoń­cze­nia bie­gu wir­tu­al­ne­go „Klu­cze Nadziei” do samo­dziel­ne­go wydru­ko­wa­nia będzie goto­wy do pobra­nia za pośred­nic­twem stro­ny rejestracja.maratonwarszawski.com po upły­wie 21 dni od zakoń­cze­nia ter­mi­nu prze­sy­ła­nia wyni­ków.
 8. Orga­ni­za­tor zastrze­ga sobie pra­wo do wpro­wa­dze­nia dodat­ko­wych kla­sy­fi­ka­cji.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane oso­bo­we uczest­ni­ków będą prze­twa­rza­ne zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi, w szcze­gól­no­ści z Roz­po­rzą­dze­niem Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych).
 2. Prze­twa­rza­nie danych, o któ­rym mowa w punk­cie VII. 1., obej­mu­je rów­nież publi­ka­cję: imie­nia, nazwi­ska, roku uro­dze­nia, nazwy miej­sco­wo­ści i nazwy klu­bu.
 3. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje doty­czą­ce prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych zawar­te są w załącz­ni­ku numer 1 do niniej­sze­go regu­la­mi­nu.

Postanowienia końcowe

 1. Każ­dy uczest­nik jest zobo­wią­za­ny do zatwier­dze­nia oświad­cze­nia o zna­jo­mo­ści regu­la­mi­nu.
 2. Uczest­nik oświad­cza, że jest zdol­ny do udzia­łu w bie­gu, nie są mu zna­ne żad­ne powo­dy o cha­rak­te­rze zdro­wot­nym wyklu­cza­ją­ce go z udzia­łu w bie­gu oraz że star­tu­je na wła­sną odpo­wie­dzial­ność, przyj­mu­je do wia­do­mo­ści, że udział w bie­gu wią­że się z wysił­kiem fizycz­nym i pocią­ga za sobą natu­ral­ne ryzy­ko wypad­ku, odnie­sie­nia obra­żeń cia­ła i ura­zów fizycz­nych (w tym śmier­ci), a tak­że szkód i strat o cha­rak­te­rze mająt­ko­wym. Ponad­to, z udzia­łem w zawo­dach mogą wią­zać się inne, nie­moż­li­we w tej chwi­li do prze­wi­dze­nia, czyn­ni­ki ryzy­ka. Pod­pi­sa­nie oświad­cze­nia o zna­jo­mo­ści regu­la­mi­nu ozna­cza, że Uczest­nik roz­wa­żył i oce­nił zakres i cha­rak­ter ryzy­ka wią­żą­ce­go się z udzia­łem w bie­gu, star­tu­je dobro­wol­nie i wyłącz­nie na wła­sną odpo­wie­dzial­ność.
 3. Zapi­su­jąc się do udzia­łu w zawo­dach, uczest­nik akcep­tu­je niniej­szy regu­la­min i wyra­ża zgo­dę na nie­od­płat­ne wyko­rzy­sta­nie jego wize­run­ku utrwa­lo­ne­go w for­mie foto­gra­fii lub zapi­su wideo oraz udzie­la Orga­ni­za­to­ro­wi nie­od­płat­nej licen­cji na wyko­rzy­sta­nie go na wszyst­kich polach eks­plo­ata­cji, w tym: utrwa­la­nia i roz­po­wszech­nia­nia w dowol­nej for­mie oraz wpro­wa­dza­nie do pamię­ci kom­pu­te­ra, wyko­rzy­sta­nia do pro­mo­cji i orga­ni­za­cji imprez Fun­da­cji „Mara­ton War­szaw­ski”, udo­stęp­nia­nia spon­so­rom oraz part­ne­rom bie­gu wir­tu­al­ne­go „Klu­cze Nadziei” w celu ich pro­mo­cji w kon­tek­ście udzia­łu w impre­zie, zamiesz­cza­nia i publi­ko­wa­nia w wydaw­nic­twach Fun­da­cji „Mara­ton War­szaw­ski”, na pro­mo­cyj­nych mate­ria­łach dru­ko­wa­nych Orga­ni­za­to­ra, w pra­sie, na stro­nach inter­ne­to­wych oraz w prze­ka­zach tele­wi­zyj­nych i radio­wych.
 4. Orga­ni­za­tor zastrze­ga sobie pra­wo do odwo­ła­nia bie­gu lub jego prze­rwa­nia bez poda­nia powo­dów.
 5. Wią­żą­ca i osta­tecz­na inter­pre­ta­cja niniej­sze­go regu­la­mi­nu przy­słu­gu­je wyłącz­nie orga­ni­za­to­ro­wi bie­gu wir­tu­al­ne­go „Klu­cze Nadziei”. W spra­wach nie­uję­tych w Regu­la­mi­nie roz­strzy­ga Orga­ni­za­tor. Jeże­li któ­re­kol­wiek z posta­no­wień Regu­la­mi­nu zosta­nie czę­ścio­wo lub w cało­ści uzna­ne za nie­waż­ne lub nie­moż­li­we do wyeg­ze­kwo­wa­nia – wszel­kie inne posta­no­wie­nia (w cało­ści bądź czę­ścio­wo) zacho­wu­ją waż­ność.