Klucze Nadziei

Dla­cze­go klucz? Na miej­scu pochów­ku Ofiar Zbrod­ni Katyń­skiej znaj­do­wa­no róż­ne przed­mio­ty oso­bi­ste. Znaj­do­wa­no też klu­cze. Takie klu­cze moż­na zoba­czyć w Muzeum Katyń­skim.

Wycho­dząc z domu, czło­wiek zabie­ra ze sobą klu­cze, bo ma nadzie­ję, że wró­ci. Nawet kie­dy idzie na woj­nę… Klucz to znak nadziei na powrót do bli­skich. Każ­dy, kto wspo­mni dzi­siaj imio­na tych, któ­rzy do domu nigdy nie wró­ci­li, tak jak­by otwie­rał za nich drzwi odna­le­zio­nym klu­czem.

Zapisy na wirtualny bieg pamięci od 13 kwietnia!

„Klu­cze Nadziei” to wyda­rze­nie, któ­rym chce­my upa­mięt­nić ludzi – Ofia­ry tra­gicz­nej kar­ty pol­skiej histo­rii – Zbrod­ni Katyń­skiej. Chce­my poka­zać Wam syl­wet­ki tych, któ­rych życie zakoń­czy­ło się wio­sną 1940 roku. Lecz zanim to się sta­ło, żyli, kocha­li, odno­si­li suk­ce­sy i reali­zo­wa­li swo­je pasje. Chce­my oca­lić ich życie od zapo­mnie­nia. Chce­my przy­po­mnieć ich imio­na.

Fun­da­cja „Mara­ton War­szaw­ski” wraz z Fede­ra­cją Rodzin Katyń­skich zapra­sza do udzia­łu w wyda­rze­niu bie­go­wym w for­mu­le wir­tu­al­nej.
Sku­pio­na wokół Fun­da­cji „Mara­ton War­szaw­ski” spo­łecz­ność bie­go­wa to wspa­nia­li ludzie i ogrom­ny poten­cjał. Nasi bie­ga­cze nie­raz poka­za­li, że są otwar­ci na róż­ne ini­cja­ty­wy, w któ­rych bie­ga­nie nie zawsze jest klu­czo­wym ele­men­tem. Wyda­rze­nie, do któ­re­go dziś zapra­sza­my, to swo­isty hołd dla życia. Każ­dy z nas, wybie­ga­jąc na ścież­kę wybra­ne­go dystan­su, może poświę­cić swo­je myśli i czas ludziom, któ­rzy ponad 80 lat temu tak samo cie­szy­li się z codzien­nych przy­jem­no­ści i reali­zo­wa­li swo­je pasje. W ten spo­sób przy­wra­ca­my pamięć o nich.

Marek Tro­ni­na, Pre­zes Fun­da­cji „Mara­ton War­szaw­ski”

Talizman nadziei

Sym­bo­lem bie­gu jest klucz. Żoł­nie­rze, któ­rzy żegna­li swo­ich bli­skich, zabie­ra­li ze sobą mały ele­ment rodzin­ne­go domu. Ten, któ­ry pozwo­lił­by im otwo­rzyć ponow­nie drzwi do rodzi­ny, uści­skać bli­skich, uca­ło­wać uko­cha­nych, wró­cić do daw­nych przy­zwy­cza­jeń i przy­jem­no­ści. Te wszyst­kie myśli naj­pew­niej prze­cho­dzi­ły przez gło­wy jeń­ców obo­zów sowiec­kich w Koziel­sku, Sta­ro­biel­sku, Ostasz­ko­wie i wię­zio­nych na zachod­niej Bia­ło­ru­si i Ukra­inie, gdy ści­ska­li w dło­niach zabra­ne z domu klu­cze. Dziś chce­my, żeby ten klucz był sym­bo­lem rado­ści życia, klu­czem do szczę­ścia, ale i ele­men­tem upa­mięt­nia­ją­cym szczę­śli­we dni ofiar katyń­skich.

Na miej­scu pochów­ku Ofiar Zbrod­ni Katyń­skiej, w ano­ni­mo­wych, zbio­ro­wych mogi­łach, w lasach koło Katy­nia, Char­ko­wa, Mied­no­je i Kijo­wa-Bykow­ni znaj­do­wa­no róż­ne przed­mio­ty oso­bi­ste. Znaj­do­wa­no też klu­cze. Te klu­cze były zna­kiem nadziei na powrót do bli­skich – mówi pre­zes Fede­ra­cji Rodzin Katyń­skich Iza­bel­la Sariusz-Skąp­ska – Dziś naszym celem nie jest mówie­nie tyl­ko o tra­ge­dii, ale pochwa­ła życia Naszych Bli­skich. Rocz­ni­ce wyda­rzeń z dal­szej i bliż­szej histo­rii bywa­ją ogra­ni­czo­ne do ofi­cjal­nych uro­czy­sto­ści. Bukiet nawet naj­pięk­niej­szych kwia­tów prze­mi­nie, a tu prze­cież cho­dzi o pamięć o żywych ludziach, na któ­rych dro­dze sta­nę­ła strasz­na histo­ria. Ofia­ry Zbrod­ni Katyń­skiej to byli ludzie prze­waż­nie bar­dzo mło­dzi, mie­li swo­je pasje, upra­wia­li sport. Taki­mi nale­ży ich przy­po­mi­nać. Może ktoś, kto dzi­siaj poko­na swój bie­go­wy dystans, pomy­śli o nich przed chwi­lę? Zabierz­cie naszą opo­wieść dalej, niech ode­tchnie kolej­ną wio­sną!

Formuła wydarzenia

W wir­tu­al­nym bie­gu pamię­ci możesz wziąć udział, reje­stru­jąc się na to wyda­rze­nie i wybie­ra­jąc jeden z trzech dystan­sów: 1940 m, 5 km lub 10 km. Pod­czas zapi­su możesz rów­nież wybrać i wpi­sać nazwi­sko oso­by, któ­rej chcesz poświę­cić swój bieg. To może być czło­nek Two­jej rodzi­ny, imien­nik, a może oso­ba, któ­rej histo­ria życia Cię inspi­ru­je czy poru­sza. Możesz też pobiec, nie wybie­ra­jąc jed­ne­go boha­te­ra.

Sam bieg lub spa­cer możesz zre­ali­zo­wać w dowol­nej loka­li­za­cji w ter­mi­nie pomię­dzy 13 kwiet­nia a 7 maja 2023 roku.

Zaczy­na­my 13 kwiet­nia, w Dzień Pamię­ci Ofiar Zbrod­ni Katyń­skiej.
Sym­bo­lem Two­je­go udzia­łu w wyda­rze­niu może być medal – klucz.

Bie­gnąc, pozwól się dostrzec, a wybra­ny przez sie­bie dystans poko­nać w bia­łej koszul­ce, chu­ście czy z innym, drob­nym ele­men­tem, któ­ry pozwo­li nam razem stwo­rzyć spo­łecz­ność tego bie­gu.

Twój bohater

Wie­le rodzin w Pol­sce ma wśród przod­ków oso­by, któ­re zgi­nę­ły w katyń­skim lesie, spo­czy­wa­ją w Char­ko­wie, Mied­no­je czy Kijo­wie-Bykow­ni. Naj­waż­niej­sze było jed­nak to, że przez dzie­siąt­ki lat wspo­mnie­nia o samej zbrod­ni i o tych naj­bliż­szych trze­ba było ukry­wać, prze­mil­czeć, zapo­mnieć. Dla­te­go teraz powin­ni­śmy mówić o tym ze zdwo­jo­ną siłą. Pozwo­lić odzy­skać boha­te­rom wal­ki o naszą ojczy­znę należ­ne im miej­sce w pamię­ci całe­go naro­du. Na stro­nie Fede­ra­cji Rodzin Katyń­skich może­cie prze­czy­tać set­ki bio­gra­mów, któ­re rodzi­ny zebra­ły w tym miej­scu. Każ­dy życio­rys to nowa, fascy­nu­ją­ca histo­ria o miło­ści, pasji, suk­ce­sach i zwy­kłych codzien­nych spra­wach, ale jak­że inspi­ru­ją­ca dla kolej­nych poko­leń, dla­te­go też war­ta Waszej uwa­gi! Chce­my zapro­sić Was do pozna­nia życia, któ­re zakoń­czy­ło się tak nagle, i oca­lić je od zapo­mnie­nia.

Syl­wet­ki Ofiar znaj­dzie­cie w zakład­ce NASI BLISCY
Może­cie też sko­rzy­stać z wyszu­ki­war­ki imion i nazwisk: WYSZUKIWARKA OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ

Jan Ber­nard Rejec­ki (z przo­du, pierw­szy z lewej) upra­wiał bie­gi, skok w dal oraz skok o tycz­ce. Był m.in. halo­wym mistrzem Pol­ski w sko­ku w dal oraz w 1937 r. wice­mi­strzem w bie­gu szta­fe­to­wym. Zgi­nął w Lesie Katyń­skim. (Foto­gra­fia ze zbio­rów Naro­do­we­go Archi­wum Cyfro­we­go)

Bieg lub spacer

Isto­tą wyda­rze­nia „Klu­cze Nadziei” ma być przy­po­mnie­nie Ofiar Zbrod­ni Katyń­skiej, ale rów­nież wspól­ne wyra­że­nie hoł­du dla życia. Dla bie­ga­cza nie może być lep­sze­go na to spo­so­bu niż poko­na­nie kil­ku kilo­me­trów w pięk­nym, wio­sen­nym słoń­cu. Z zależ­no­ści od swo­je­go zaawan­so­wa­nia może­cie wybrać dystans 5 lub 10 kilo­me­trów. Nie zapo­mnie­li­śmy jed­nak o tych, dla któ­rych bie­ga­nie to zbyt wiel­kie wyzwa­nie. Naj­młod­szych, naj­star­szych lub oso­by dopie­ro roz­po­czy­na­ją­ce bie­go­we tre­nin­gi zapra­sza­my do poko­na­nia dystan­su spa­ce­ro­we­go, któ­ry nawią­zu­je histo­rycz­nie do daty, jaką chce­my tym wyda­rze­niem uczcić, czy­li 1940 metrów.
Dla war­sza­wia­ków mamy pro­po­zy­cję pięk­nej tra­sy mie­rzą­cej wła­śnie taki dystans, a któ­rej meta znaj­du­je się obok Muzeum Katyń­skie­go przy ul. Jana Jezio­rań­skie­go 4. Plan pro­po­no­wa­ne­go przez nas spa­ce­ru znaj­dzie­cie TUTAJ.

Najważniejsze informacje

  • ter­min poko­na­nia wybra­ne­go dystan­su: od 13 kwiet­nia do 7 maja 2023
  • dystan­se: 1940 m/5 km/10 km
  • zapi­sy na bieg: rejestracja.maratonwarszawski.com
  • opcje udzia­łu:
    • pakiet wir­tu­al­ny — 19 PLN
    • pakiet z meda­lem – 59 PLN (w tym wysył­ka pakie­tu na wska­za­ny adres)

Dzię­ki Waszym opła­tom star­to­wym, może­my zor­ga­ni­zo­wać to wyda­rze­nie.

Wię­cej szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji i odpo­wie­dzi na swo­je pyta­nia znaj­dziesz TUTAJ

Jak zarejestrować wynik:

Aby potwier­dzić swój start i zna­leźć się w tabe­li wyni­ków, nale­ży do dnia 7 maja wypeł­nić for­mu­larz na stro­nie WYNIKÓW. Zgło­sić możesz tyl­ko jed­ną “pró­bę” — każ­de kolej­ne zgło­sze­nie będzie nie­waż­ne. W przy­pad­ku dystan­su 5 i 10 km, aby zostać skla­sy­fi­ko­wa­nym, załącz potwier­dze­nie w posta­ci scre­enów z apli­ka­cji bie­go­wej lub zdję­cia zegar­ka z dobrze widocz­ną datą bie­gu oraz poko­na­nym dystan­sem.