Klucz Nadziei – medal

Na miej­scu pochów­ku Ofiar Zbrod­ni Katyń­skiej znaj­do­wa­no róż­ne przed­mio­ty oso­bi­ste. Znaj­do­wa­no też klu­cze. Takie klu­cze moż­na zoba­czyć w Muzeum Katyń­skim.

Wycho­dząc z domu, czło­wiek zabie­ra ze sobą klu­cze, bo ma nadzie­ję, że wró­ci. Nawet kie­dy idzie na woj­nę… Klucz to znak nadziei na powrót do bli­skich. Każ­dy, kto wspo­mni dzi­siaj imio­na tych, któ­rzy do domu nigdy nie wró­ci­li, tak jak­by otwie­rał za nich drzwi odna­le­zio­nym klu­czem.

Medal — klucz, któ­ry możesz zamknąć w swo­jej dło­ni, to pamiąt­ka i sym­bol Two­je­go zaan­ga­żo­wa­nia w zacho­wa­nie pamię­ci o ludziach, któ­rych życie prze­rwa­ła czar­na kar­ta w histo­rii Pol­ski.