Uroczystość otwarcia Muzeum Katyńskiego

W dniu 17 wrze­śnia 2015. mia­ło miej­sce uro­czy­ste otwar­cie Muzeum Katyń­skie­go usy­tu­owa­ne­go w Kapo­nie­rze Cyta­de­li War­szaw­skiej. W uro­czy­sto­ści wzię­li udział przed­sta­wi­cie­le naj­wyż­szych władz Pań­stwa z Pre­zy­den­tem i Pre­mie­rem RP na cze­le, przed­sta­wi­cie­le Fede­ra­cji Rodzin Katyń­skich, dele­ga­cje poszcze­gól­nych Rodzin Katyń­skich, przed­sta­wi­cie­le Kor­pu­su Dyplo­ma­tycz­ne­go, przed­sta­wi­cie­le Epi­sko­pa­tu, pro­jek­tan­ci i wyko­naw­cy Muzeum oraz zapro­sze­ni goście.