Odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej

W dniu 23 lip­ca 2016 roku odsło­nię­ta zosta­ła tabli­ca pamiąt­ko­wa poświę­co­na pamię­ci wie­lo­let­nie­go Sekre­ta­rza Rady Ochro­ny Pamię­ci Walk i Męczeń­stwa — Andrze­ja Prze­woź­ni­ka, któ­ry zgi­nął 10 kwiet­nia 2010 roku w kata­stro­fie lot­ni­czej pod Smo­leń­skiem. W uro­czy­sto­ści udział wzię­li: naj­bliż­sza rodzi­na, przed­sta­wi­cie­le władz pań­stwo­wych, przed­sta­wi­cie­le Rady OPWiM, licz­ne dele­ga­cje Rodzin Katyń­skich i dele­ga­cja Fede­ra­cji Rodzin Katyń­skich.