Władze

Rada

 • Mar­kie­wicz-Cybul­ska Agniesz­ka — Prze­wod­ni­czą­ca
 • Bia­łę­ska Elż­bie­ta
 • Bło­cho­wiak Arka­diusz
 • Kowal­ski Adam
 • Kry­sty­niak Marek
 • Lan­ge Kata­rzy­na
 • Pro­miń­ska Kata­rzy­na
 • Skal­ska Elż­bie­ta
 • Zawadz­ki Mar­cin ✞

Zarząd

 • Iza­bel­la Sariusz-Skąp­ska — Pre­zes
 • Mag­da­le­na Bzow­ska — Wice­pre­zes
 • Bent­ke Doro­ta —  Sekre­tarz
 • Duszyń­ska Tere­sa (†)
 • Sękow­ska-Rein­ke Bar­ba­ra
 • Sztark-Wil­czek Agniesz­ka
 • Wol­ska Mag­da­le­na

Komisja Rewizyjna

 • Gadom­ska Mag­da­le­na
 • Kicia Tomasz
 • Padoł Zbi­gniew
 • Rubas Maria

Hen­ryk Tomec­ki — Peł­no­moc­nik Zarzą­du Fede­ra­cji d/s mediów elek­tro­nicz­nych