Statut

WSTĘP

Rozu­mie­jąc, że w spra­wach waż­nych dla Naro­du, dla jego losów i histo­rii, tyl­ko zespo­le­nie wysił­ków i dzia­łań może przy­nieść ocze­ki­wa­ny sku­tek i osią­gnąć pożą­da­ny cel, w obli­czu zbrod­ni ludo­bój­stwa, jakiej nie zna świat cywi­li­zo­wa­ny — wymor­do­wa­nia jeń­ców zagar­nię­tych w wyni­ku agre­sji wojsk sowiec­kich w 1939 roku — Sto­wa­rzy­sze­nia sku­pia­ją­ce rodzi­ny katyń­skie roz­sia­ne w kra­ju i poza jego gra­ni­ca­mi, posta­no­wi­ły zjed­no­czyć swe wysił­ki i dzia­ła­nia w Związ­ku o nazwie “Fede­ra­cja Rodzin Katyń­skich”.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Sto­wa­rzy­sze­nia rodzin katyń­skich, dzia­ła­ją­ce w kra­ju i za gra­ni­cą, i mają­ce tam swo­je sie­dzi­by, two­rzą Zwią­zek Sto­wa­rzy­szeń o nazwie “Fede­ra­cja Rodzin Katyń­skich” zwa­ny dalej Fede­ra­cją.

§ 2

Sie­dzi­bą Fede­ra­cji jest War­sza­wa, a tere­nem dzia­ła­nia obszar całe­go kra­ju oraz poza gra­ni­ca­mi Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej zgod­nie z prze­pi­sa­mi pra­wa miej­sco­we­go.

§ 3

Fede­ra­cja jest jedy­nym repre­zen­tan­tem wspól­nych inte­re­sów rodzin katyń­skich sku­pio­nych w Sto­wa­rzy­sze­niach zrze­szo­nych w Fede­ra­cji i jest orga­ni­za­cją apo­li­tycz­ną; dzia­ła na pod­sta­wie prze­pi­sów usta­wy: pra­wo o sto­wa­rzy­sze­niach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z póź­niej­szy­mi zmia­na­mi) oraz niniej­sze­go sta­tu­tu i posia­da oso­bo­wość praw­ną.

§ 4

Fede­ra­cja ma pra­wo uży­wa­nia pie­czę­ci z nazwą “Fede­ra­cja Rodzin Katyń­skich”, z zatwier­dzo­nym zna­kiem oraz adre­sem.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA

§ 5

1. Celem Fede­ra­cji jest repre­zen­to­wa­nie — w gra­ni­cach okre­ślo­nych niniej­szym sta­tu­tem — Sto­wa­rzy­szeń, a w szcze­gól­no­ści:

a) wystę­po­wa­nie do władz i urzę­dów oraz orga­ni­za­cji mię­dzy­na­ro­do­wych i spo­łecz­nych we wspól­nych spra­wach doty­czą­cych reali­za­cji celów Fede­ra­cji,

b) pomoc w ujaw­nia­niu i ści­ga­niu zbrod­ni popeł­nio­nych na jeń­cach obo­zów w Koziel­sku, Sta­ro­biel­sku i Ostasz­ko­wie oraz w innych nie­zna­nych miej­scach uwię­zie­nia i kaź­ni, poprzez współ­pra­cę z wła­dza­mi w tym zakre­sie,

c) podej­mo­wa­nie dzia­łań zmie­rza­ją­cych do uzy­ska­nia odszko­do­wań od rzą­du Fede­ra­cji Rosyj­skiej jako praw­ne­go następ­cy ZSRR,

d) koor­dy­no­wa­nie wyjaz­dów na Pol­skie Cmen­ta­rze Wojen­ne w Katy­niu, Char­ko­wie i Mied­no­je oraz inne miej­sca uwię­zie­nia i kaź­ni, zwią­za­ne ze zbrod­nią katyń­ską,

e) gro­ma­dze­nie doku­men­ta­cji zwią­za­nej ze zbrod­nią katyń­ską,

f) inspi­ro­wa­nie akcji wydaw­ni­czej doty­czą­cej zbrod­ni katyń­skiej.

2. Cele wymie­nio­ne w ust.1 Fede­ra­cja reali­zu­je przez:

a) nawią­za­nie współ­pra­cy z insty­tu­cja­mi powo­ła­ny­mi do ści­ga­nia zbrod­ni popeł­nio­nych na więź­niach obo­zów w Koziel­sku, Ostasz­ko­wie i Sta­ro­biel­sku, przede wszyst­kim z Pro­ku­ra­to­rem Gene­ral­nym RP.

b) współ­pra­cę z inny­mi orga­ni­za­cja­mi i sto­wa­rzy­sze­nia­mi w kra­ju i za gra­ni­cą, zaj­mu­ją­cy­mi się pro­ble­ma­mi zbli­żo­ny­mi do dzia­łal­no­ści Fede­ra­cji.

c) powo­ła­nie zespo­łu praw­ne­go d/s. odszko­do­wań.

d) zbie­ra­nie i gro­ma­dze­nie fun­du­szy na dzia­łal­ność sta­tu­to­wą Fede­ra­cji, w tym usta­no­wie­nia opro­cen­to­wa­nia skła­dek człon­ków Sto­wa­rzy­szeń.

e) moż­li­wość utwo­rze­nia fun­da­cji i pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej dla pokry­cia celów i dzia­łań Fede­ra­cji.

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6

1. Człon­ka­mi Fede­ra­cji są Sto­wa­rzy­sze­nia rodzin katyń­skich — zało­ży­cie­le i sto­wa­rzy­sze­nia przy­stę­pu­ją­ce do Fede­ra­cji po jej reje­stra­cji jako człon­ko­wie zwy­czaj­ni oraz inne oso­by praw­ne, któ­re w swo­ich sta­tu­tach mają cele dzia­ła­nia zgod­ne z § 5 niniej­sze­go sta­tu­tu, jako człon­ko­wie wspie­ra­ją­cy.

2. Sto­wa­rzy­sze­nie na pod­sta­wie uchwa­ły swo­je­go upraw­nio­ne­go orga­nu skła­da wnio­sek o przy­stą­pie­nie do Fede­ra­cji. Zarząd Fede­ra­cji potwier­dza zgło­sze­nie i uchwa­łę o przy­ję­ciu Sto­wa­rzy­sze­nia umiesz­cza w pro­to­ko­le posie­dze­nia Zarzą­du.

3. Sto­wa­rzy­sze­niom człon­kom zwy­czaj­nym przy­słu­gu­je:

a) czyn­ne i bier­ne pra­wo wybor­cze do władz Fede­ra­cji,

b) głos sta­no­wią­cy na Wal­nym Zebra­niu,

c) zgła­sza­nie wnio­sków doty­czą­cych dzia­łal­no­ści Fede­ra­cji.

4. Człon­kom wspie­ra­ją­cym przy­słu­gu­je:

a) pra­wo uczest­ni­cze­nia na Wal­nym Zebra­niu jako dorad­cy,

b) zgła­sza­nie wnio­sków doty­czą­cych dzia­łal­no­ści Fede­ra­cji.

5. Człon­ko­stwo w Fede­ra­cji usta­je na sku­tek:

a) wystą­pie­nia zgło­szo­ne­go pisem­nie przez człon­ka,

b) wyklu­cze­nia, na pod­sta­wie uchwa­ły Zarzą­du Fede­ra­cji, jeże­li dzia­łal­ność człon­ka nie daje się pogo­dzić z cela­mi sta­tu­to­wy­mi Fede­ra­cji.

6. Uchwa­ła o wyklu­cze­niu powin­na zawie­rać uza­sad­nie­nie, poucze­nie o dro­dze odwo­ław­czej oraz ter­mi­nach wnie­sie­nia odwo­ła­nia. Ter­mi­ny wyzna­czo­ne dla wnie­sie­nia odwo­ła­nia do odpo­wied­niej instan­cji nie mogą być krót­sze niż jeden mie­siąc od daty dorę­cze­nia odwo­ła­nia wraz z uza­sad­nie­niem. Odwo­ła­nie wno­si się do orga­nu wyż­szej instan­cji (Rady Fede­ra­cji lub Wal­ne­go Zebra­nia) za pośred­nic­twem orga­nu wyda­ją­ce­go uchwa­łę (Zarząd lub Rada) .

7. Od uchwa­ły Zarzą­du Fede­ra­cji o wyklu­cze­niu, przy­słu­gu­je odwo­ła­nie do Rady Fede­ra­cji. Odwo­ła­nie powin­no być roz­pa­trzo­ne na naj­bliż­szym posie­dze­niu Rady.

8. Od uchwa­ły Rady Fede­ra­cji o wyklu­cze­niu przy­słu­gu­je odwo­ła­nie do Wal­ne­go Zebra­nia. Odwo­ła­nie powin­no być roz­pa­trzo­ne, na naj­bliż­szym Wal­nym Zebra­niu. Decy­zja Wal­ne­go Zebra­nia jest osta­tecz­na

WŁADZE FEDERACJI

§ 7

1. Wła­dza­mi Fede­ra­cji są:

a) Wal­ne Zebra­nie,

b) Rada Fede­ra­cji,

c) Zarząd Fede­ra­cji,

d) Komi­sja Rewi­zyj­na.

2. Kaden­cja władz trwa trzy lata.

3. W przy­pad­ku zmniej­sze­nia się skła­du władz w cza­sie kaden­cji nowym człon­kiem zosta­je oso­ba, któ­ra w wybo­rach do dane­go orga­nu uzy­ska­ła kolej­no naj­więk­szą licz­bę gło­sów.

WALNE ZEBRANIE

§ 8

1. Wal­ne Zebra­nie two­rzą dele­ga­ci Sto­wa­rzy­szeń zrze­szo­nych w Fede­ra­cji, wybra­ni przez Wal­ne Zebra­nia Sto­wa­rzy­szeń w pro­por­cji 1 dele­gat na każ­de 100 człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia.

2. Wal­ne Zebra­nie jest naj­wyż­szą wła­dzą Fede­ra­cji i zwo­ły­wa­ne jest raz na trzy lata.

3. Wal­ne Zebra­nie może być zwy­czaj­ne i nad­zwy­czaj­ne.

4. Zarząd zwo­łu­je zwy­czaj­ne Wal­ne Zebra­nie, powia­da­mia­jąc o tym człon­ków Fede­ra­cji na 14 dni przed jego ter­mi­nem, prze­sy­ła­jąc jed­no­cze­śnie porzą­dek obrad i nie­zbęd­ne mate­ria­ły. Wal­ne Zebra­nie może zmie­nić a tak­że uzu­peł­nić porzą­dek obrad na wnio­sek dele­ga­ta zaak­cep­to­wa­ny więk­szo­ścią 2/3 gło­sów przy obec­no­ści co naj­mniej poło­wy dele­ga­tów.

5. Zarząd zwo­łu­je Nad­zwy­czaj­ne Wal­ne Zebra­nie, zgod­nie z try­bem okre­ślo­nym w § 8 ust. 4, na wnio­sek Rady Fede­ra­cji, Komi­sji Rewi­zyj­nej, uchwa­ły wła­snej Zarzą­du lub żąda­nia co naj­mniej trzech Sto­wa­rzy­szeń, wcho­dzą­cych w skład Fede­ra­cji, w ter­mi­nie 30 dni od zło­że­nia wnio­sku.

6. Do kom­pe­ten­cji Wal­ne­go Zebra­nia nale­ży:

a) uchwa­la­nie i doko­ny­wa­nie zmian sta­tu­tu oraz regu­la­mi­nu Wal­ne­go Zebra­nia,

b) uchwa­la­nie pro­gra­mów dzia­ła­nia władz Fede­ra­cji oraz oce­ny wyni­ków ich reali­za­cji,

c) wybór w gło­so­wa­niu taj­nym prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Fede­ra­cji, pre­ze­sa Zarzą­du Fede­ra­cji, Rady, Zarzą­du i Komi­sji Rewi­zyj­nej,

d) oce­na pra­cy Rady, Zarzą­du i Komi­sji Rewi­zyj­nej,

e) udzie­la­nie abso­lu­to­rium ustę­pu­ją­cym Zarzą­do­wi i Radzie na wnio­sek Komi­sji Rewi­zyj­nej,

f) podej­mo­wa­nie uchwał w spra­wie wyso­ko­ści skła­dek człon­kow­skich poszcze­gól­nych Sto­wa­rzy­szeń na rzecz Fede­ra­cji,

g) pod­ję­cie uchwa­ły o roz­wią­za­niu się Fede­ra­cji,

h) podej­mo­wa­nie uchwał w innych spra­wach prze­wi­dzia­nych sta­tu­tem, nale­żą­cych do kom­pe­ten­cji Wal­ne­go Zebra­nia.

7. Uchwa­ły Wal­ne­go Zebra­nia są pra­wo­moc­ne, jeże­li zosta­ły pod­ję­te zwy­kłą więk­szo­ścią gło­sów przy obec­no­ści co naj­mniej poło­wy dele­ga­tów. Nie doty­czy to uchwał o zmia­nie sta­tu­tu i roz­wią­za­niu się Fede­ra­cji.

8. Uchwa­ły Wal­ne­go Zebra­nia doty­czą­ce zmian sta­tu­tu lub roz­wią­za­nia się Fede­ra­cji wyma­ga­ją kwa­li­fi­ko­wa­nej więk­szo­ści 2/3 gło­sów przy obec­no­ści co naj­mniej 2/3 dele­ga­tów na Wal­ne Zebra­nie. Powyż­sze uchwa­ły mogą być pod­ję­te tyl­ko po uprzed­nim powia­do­mie­niu człon­ków Fede­ra­cji co naj­mniej na mie­siąc przed ter­mi­nem Wal­ne­go Zebra­nia. Z wnio­skiem o zmia­nę sta­tu­tu lub roz­wią­za­nia się Fede­ra­cji może wystą­pić Rada, Zarząd, a tak­że za pośred­nic­twem Zarzą­du zwy­czaj­ny czło­nek Fede­ra­cji.

RADA FEDERACJI

§ 9

1. W skład Rady Fede­ra­cji wcho­dzą:

a) prze­wod­ni­czą­cy Rady,

b) od sze­ściu do dzie­się­ciu człon­ków Rady wybra­nych spo­śród dele­ga­tów na Wal­ne Zebra­nie.

2. Do kom­pe­ten­cji Rady nale­ży:

a) nad­zo­ro­wa­nie reali­za­cji przez Zarząd pla­nu dzia­ła­nia Fede­ra­cji,

b) oce­na dzia­łal­no­ści Zarzą­du i prze­ka­za­nie Wal­ne­mu Zebra­niu wnio­sków z tej oce­ny,

c) podej­mo­wa­nie uchwał o zawie­sze­niu w czyn­no­ściach człon­ka Zarzą­du, któ­re­mu przy­słu­gu­je odwo­ła­nie do naj­bliż­sze­go Wal­ne­go Zebra­nia,

d) podej­mo­wa­nie na wnio­sek Zarzą­du uchwał w spra­wie naby­cia i zby­cia mająt­ku trwa­łe­go Fede­ra­cji,

e) podej­mo­wa­nie uchwa­ły o zwo­ła­niu nad­zwy­czaj­ne­go Wal­ne­go Zebra­nia,

f) zwo­ła­nie Nad­zwy­czaj­ne­go Wal­ne­go Zebra­nia zgod­nie z § 8 ust. 4 w przy­pad­ku gdy nie zosta­nie ono zwo­ła­ne przez Zarząd zgod­nie z § 8 ust. 5.

3. Na pierw­szym posie­dze­niu, Rada na wnio­sek prze­wod­ni­czą­ce­go Rady wybie­ra ze swe­go gro­na jed­ne­go lub dwóch zastęp­ców prze­wod­ni­czą­ce­go i sekre­ta­rza, któ­rzy wraz z prze­wod­ni­czą­cym two­rzą Pre­zy­dium Rady.

4. Zebra­nia Rady odby­wa­ją się w razie potrze­by, jed­nak­że nie rza­dziej niż raz na pół roku.

5. Uchwa­ły Rady zapa­da­ją zwy­kłą więk­szo­ścią gło­sów przy obec­no­ści poło­wy upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia, z wyjąt­kiem spraw mająt­ko­wych, gdy wyma­ga­na więk­szość wyno­si 2/3.

6. W posie­dze­niach Rady bie­rze udział, z gło­sem dorad­czym, przed­sta­wi­ciel Zarzą­du i ewen­tu­al­nie inne zapro­szo­ne oso­by.

7. Rada może two­rzyć komi­sje dla wyko­na­nia okre­ślo­nych zadań; w skład komi­sji mogą być powo­ły­wa­ni eks­per­ci tak­że spo­za człon­ków Sto­wa­rzy­szeń.

8. Rada skła­da spra­woz­da­nie ze swej dzia­łal­no­ści Wal­ne­mu Zebra­niu i pod­da­je się jego oce­nie.

ZARZĄD FEDERACJI

§ 10

1. Zarząd repre­zen­tu­je Fede­ra­cję na zewnątrz, jest jej orga­nem wyko­naw­czym i podej­mu­je czyn­no­ści sta­tu­to­we, nie zastrze­żo­ne dla Wal­ne­go Zebra­nia i Rady Fede­ra­cji.

2. W skład Zarzą­du wcho­dzą:

a) pre­zes Zarzą­du,

b) od czte­rech do sze­ściu człon­ków Zarzą­du, wybra­nych spo­śród dele­ga­tów na Wal­ne Zebra­nie.

2. Na pierw­szym posie­dze­niu, Zarząd na wnio­sek pre­ze­sa, wybie­ra ze swe­go gro­na zastęp­cę pre­ze­sa, sekre­ta­rza i skarb­ni­ka.

3. Zebra­nia Zarzą­du odby­wa­ją się w razie potrze­by, jed­nak­że nie rza­dziej niż raz na kwar­tał.

4. Uchwa­ły Zarzą­du zapa­da­ją zwy­kłą więk­szo­ścią gło­sów przy obec­no­ści co naj­mniej poło­wy człon­ków, w tym pre­ze­sa lub zastęp­cy pre­ze­sa. Uchwa­ły w spra­wach mająt­ko­wych Zarząd podej­mu­je po akcep­ta­cji przez Radę.

5. Oświad­cze­nia woli w imie­niu Fede­ra­cji skła­da­ją łącz­nie pre­zes lub zastęp­ca pre­ze­sa wraz z sekre­ta­rzem, a w spra­wach doty­czą­cych zobo­wią­zań finan­so­wych łącz­nie pre­zes lub zastęp­ca pre­ze­sa wraz z sekre­ta­rzem i skarb­ni­kiem.

6. W posie­dze­niach Zarzą­du bie­rze udział, z gło­sem dorad­czym, przed­sta­wi­ciel pre­zy­dium Rady i ewen­tu­al­nie inne zapro­szo­ne oso­by.

7. Zarząd reali­zu­je dzia­łal­ność okre­ślo­ną przez Wal­ne Zebra­nie i Radę, skła­da im spra­woz­da­nia, zwo­łu­je Wal­ne Zebra­nia i stwa­rza warun­ki do ich odby­cia.

8. Zarząd, po akcep­ta­cji przez Radę, może pro­wa­dzić dzia­łal­ność gospo­dar­czą oraz powo­ły­wać fun­da­cje dla reali­za­cji celów Fede­ra­cji.

9. Zarząd pro­wa­dzi rachun­ko­wość oraz spo­rzą­dza spra­woz­da­nie finan­so­we zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi. Rok kalen­da­rzo­wy jest rokiem spra­woz­daw­czym.

10. Do reali­za­cji okre­ślo­nych dzia­łań Zarząd może powo­ły­wać zespo­ły robo­cze, w skład któ­rych mogą być powo­ły­wa­ni eks­per­ci tak­że spo­za człon­ków Sto­wa­rzy­szeń.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 11

1. Wal­ne Zebra­nie wybie­ra spo­śród dele­ga­tów 5 człon­ków Komi­sji Rewi­zyj­nej. Komi­sja wybie­ra ze swe­go gro­na prze­wod­ni­czą­ce­go i zastęp­cę prze­wod­ni­czą­ce­go.

2. Komi­sja Rewi­zyj­na prze­pro­wa­dza przy­naj­mniej raz w roku kon­tro­lę cało­kształ­tu dzia­łal­no­ści Zarzą­du i Rady Fede­ra­cji ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem dzia­łal­no­ści finan­so­wej i gospo­dar­czej.

3. Komi­sja Rewi­zyj­na ma pra­wo wystę­po­wać do Zarzą­du i Rady z wnio­ska­mi wyni­ka­ją­cy­mi z kon­tro­li i żądać wyja­śnień.

4. Uchwa­ły Komi­sji zapa­da­ją zwy­kłą więk­szo­ścią gło­sów przy obec­no­ści co naj­mniej poło­wy człon­ków, w tym prze­wod­ni­czą­ce­go lub zastęp­cy prze­wod­ni­czą­ce­go.

5. Komi­sja Rewi­zyj­na skła­da Wal­ne­mu Zebra­niu spra­woz­da­nie wraz z wnio­ska­mi o udzie­le­nie abso­lu­to­rium ustę­pu­ją­cym Radzie i Zarzą­do­wi.

MAJĄTEK FEDERACJI

§ 12

1. Mają­tek Fede­ra­cji sta­no­wią rucho­mo­ści, nie­ru­cho­mo­ści, pra­wa mająt­ko­we i fun­du­sze.

2. Na fun­du­sze Fede­ra­cji skła­da­ją się:

a) wpły­wy ze skła­dek człon­kow­skich,

b) dota­cje,

c) daro­wi­zny, spad­ki i zapi­sy osób fizycz­nych i praw­nych,

d) wpły­wy z dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej i fun­da­cji,

e) wpły­wy z ofiar­no­ści.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

1. Spra­wy nie ure­gu­lo­wa­ne w niniej­szym Sta­tu­cie pod­le­ga­ją prze­pi­som praw obo­wią­zu­ją­cych w Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej.

2. Sta­tut wcho­dzi w życie z dniem uchwa­le­nia