Statut

WSTĘP

Rozumiejąc, że w sprawach ważnych dla Narodu, dla jego losów i historii, tylko zespolenie wysiłków i działań może przynieść oczekiwany skutek i osiągnąć pożądany cel, w obliczu zbrodni ludobójstwa, jakiej nie zna świat cywilizowany — wymordowania jeńców zagarniętych w wyniku agresji wojsk sowieckich w 1939 roku — Stowarzyszenia skupiające rodziny katyńskie rozsiane w kraju i poza jego granicami, postanowiły zjednoczyć swe wysiłki i działania w Związku o nazwie „Federacja Rodzin Katyńskich”.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenia rodzin katyńskich, działające w kraju i za granicą, i mające tam swoje siedziby, tworzą Związek Stowarzyszeń o nazwie „Federacja Rodzin Katyńskich” zwany dalej Federacją.

§ 2

Siedzibą Federacji jest Warszawa, a terenem działania obszar całego kraju oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami prawa miejscowego.

§ 3

Federacja jest jedynym reprezentantem wspólnych interesów rodzin katyńskich skupionych w Stowarzyszeniach zrzeszonych w Federacji i jest organizacją apolityczną; działa na podstawie przepisów ustawy: prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

§ 4

Federacja ma prawo używania pieczęci z nazwą „Federacja Rodzin Katyńskich”, z zatwierdzonym znakiem oraz adresem.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA

§ 5

1. Celem Federacji jest reprezentowanie — w granicach określonych niniejszym statutem — Stowarzyszeń, a w szczególności:

a) występowanie do władz i urzędów oraz organizacji międzynarodowych i społecznych we wspólnych sprawach dotyczących realizacji celów Federacji,

b) pomoc w ujawnianiu i ściganiu zbrodni popełnionych na jeńcach obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz w innych nieznanych miejscach uwięzienia i kaźni, poprzez współpracę z władzami w tym zakresie,

c) podejmowanie działań zmierzających do uzyskania odszkodowań od rządu Federacji Rosyjskiej jako prawnego następcy ZSRR,

d) koordynowanie wyjazdów na Polskie Cmentarze Wojenne w Katyniu, Charkowie i Miednoje oraz inne miejsca uwięzienia i kaźni, związane ze zbrodnią katyńską,

e) gromadzenie dokumentacji związanej ze zbrodnią katyńską,

f) inspirowanie akcji wydawniczej dotyczącej zbrodni katyńskiej.

2. Cele wymienione w ust.1 Federacja realizuje przez:

a) nawiązanie współpracy z instytucjami powołanymi do ścigania zbrodni popełnionych na więźniach obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku, przede wszystkim z Prokuratorem Generalnym RP.

b) współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, zajmującymi się problemami zbliżonymi do działalności Federacji.

c) powołanie zespołu prawnego d/s. odszkodowań.

d) zbieranie i gromadzenie funduszy na działalność statutową Federacji, w tym ustanowienia oprocentowania składek członków Stowarzyszeń.

e) możliwość utworzenia fundacji i prowadzenia działalności gospodarczej dla pokrycia celów i działań Federacji.

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6

1. Członkami Federacji są Stowarzyszenia rodzin katyńskich — założyciele i stowarzyszenia przystępujące do Federacji po jej rejestracji jako członkowie zwyczajni oraz inne osoby prawne, które w swoich statutach mają cele działania zgodne z § 5 niniejszego statutu, jako członkowie wspierający.

2. Stowarzyszenie na podstawie uchwały swojego uprawnionego organu składa wniosek o przystąpienie do Federacji. Zarząd Federacji potwierdza zgłoszenie i uchwałę o przyjęciu Stowarzyszenia umieszcza w protokole posiedzenia Zarządu.

3. Stowarzyszeniom członkom zwyczajnym przysługuje:

a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Federacji,

b) głos stanowiący na Walnym Zebraniu,

c) zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Federacji.

4. Członkom wspierającym przysługuje:

a) prawo uczestniczenia na Walnym Zebraniu jako doradcy,

b) zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Federacji.

5. Członkostwo w Federacji ustaje na skutek:

a) wystąpienia zgłoszonego pisemnie przez członka,

b) wykluczenia, na podstawie uchwały Zarządu Federacji, jeżeli działalność członka nie daje się pogodzić z celami statutowymi Federacji.

6. Uchwała o wykluczeniu powinna zawierać uzasadnienie, pouczenie o drodze odwoławczej oraz terminach wniesienia odwołania. Terminy wyznaczone dla wniesienia odwołania do odpowiedniej instancji nie mogą być krótsze niż jeden miesiąc od daty doręczenia odwołania wraz z uzasadnieniem. Odwołanie wnosi się do organu wyższej instancji (Rady Federacji lub Walnego Zebrania) za pośrednictwem organu wydającego uchwałę (Zarząd lub Rada) .

7. Od uchwały Zarządu Federacji o wykluczeniu, przysługuje odwołanie do Rady Federacji. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Rady.

8. Od uchwały Rady Federacji o wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania. Odwołanie powinno być rozpatrzone, na najbliższym Walnym Zebraniu. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna

WŁADZE FEDERACJI

§ 7

1. Władzami Federacji są:

a) Walne Zebranie,

b) Rada Federacji,

c) Zarząd Federacji,

d) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz trwa trzy lata.

3. W przypadku zmniejszenia się składu władz w czasie kadencji nowym członkiem zostaje osoba, która w wyborach do danego organu uzyskała kolejno największą liczbę głosów.

WALNE ZEBRANIE

§ 8

1. Walne Zebranie tworzą delegaci Stowarzyszeń zrzeszonych w Federacji, wybrani przez Walne Zebrania Stowarzyszeń w proporcji 1 delegat na każde 100 członków Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Federacji i zwoływane jest raz na trzy lata.

3. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

4. Zarząd zwołuje zwyczajne Walne Zebranie, powiadamiając o tym członków Federacji na 14 dni przed jego terminem, przesyłając jednocześnie porządek obrad i niezbędne materiały. Walne Zebranie może zmienić a także uzupełnić porządek obrad na wniosek delegata zaakceptowany większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów.

5. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie, zgodnie z trybem określonym w § 8 ust. 4, na wniosek Rady Federacji, Komisji Rewizyjnej, uchwały własnej Zarządu lub żądania co najmniej trzech Stowarzyszeń, wchodzących w skład Federacji, w terminie 30 dni od złożenia wniosku.

6. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a) uchwalanie i dokonywanie zmian statutu oraz regulaminu Walnego Zebrania,

b) uchwalanie programów działania władz Federacji oraz oceny wyników ich realizacji,

c) wybór w głosowaniu tajnym przewodniczącego Rady Federacji, prezesa Zarządu Federacji, Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

d) ocena pracy Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e) udzielanie absolutorium ustępującym Zarządowi i Radzie na wniosek Komisji Rewizyjnej,

f) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek członkowskich poszczególnych Stowarzyszeń na rzecz Federacji,

g) podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Federacji,

h) podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych statutem, należących do kompetencji Walnego Zebrania.

7. Uchwały Walnego Zebrania są prawomocne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów. Nie dotyczy to uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu się Federacji.

8. Uchwały Walnego Zebrania dotyczące zmian statutu lub rozwiązania się Federacji wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 delegatów na Walne Zebranie. Powyższe uchwały mogą być podjęte tylko po uprzednim powiadomieniu członków Federacji co najmniej na miesiąc przed terminem Walnego Zebrania. Z wnioskiem o zmianę statutu lub rozwiązania się Federacji może wystąpić Rada, Zarząd, a także za pośrednictwem Zarządu zwyczajny członek Federacji.

RADA FEDERACJI

§ 9

1. W skład Rady Federacji wchodzą:

a) przewodniczący Rady,

b) od sześciu do dziesięciu członków Rady wybranych spośród delegatów na Walne Zebranie.

2. Do kompetencji Rady należy:

a) nadzorowanie realizacji przez Zarząd planu działania Federacji,

b) ocena działalności Zarządu i przekazanie Walnemu Zebraniu wniosków z tej oceny,

c) podejmowanie uchwał o zawieszeniu w czynnościach członka Zarządu, któremu przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania,

d) podejmowanie na wniosek Zarządu uchwał w sprawie nabycia i zbycia majątku trwałego Federacji,

e) podejmowanie uchwały o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zebrania,

f) zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania zgodnie z § 8 ust. 4 w przypadku gdy nie zostanie ono zwołane przez Zarząd zgodnie z § 8 ust. 5.

3. Na pierwszym posiedzeniu, Rada na wniosek przewodniczącego Rady wybiera ze swego grona jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza, którzy wraz z przewodniczącym tworzą Prezydium Rady.

4. Zebrania Rady odbywają się w razie potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz na pół roku.

5. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem spraw majątkowych, gdy wymagana większość wynosi 2/3.

6. W posiedzeniach Rady bierze udział, z głosem doradczym, przedstawiciel Zarządu i ewentualnie inne zaproszone osoby.

7. Rada może tworzyć komisje dla wykonania określonych zadań; w skład komisji mogą być powoływani eksperci także spoza członków Stowarzyszeń.

8. Rada składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zebraniu i poddaje się jego ocenie.

ZARZĄD FEDERACJI

§ 10

1. Zarząd reprezentuje Federację na zewnątrz, jest jej organem wykonawczym i podejmuje czynności statutowe, nie zastrzeżone dla Walnego Zebrania i Rady Federacji.

2. W skład Zarządu wchodzą:

a) prezes Zarządu,

b) od czterech do sześciu członków Zarządu, wybranych spośród delegatów na Walne Zebranie.

2. Na pierwszym posiedzeniu, Zarząd na wniosek prezesa, wybiera ze swego grona zastępcę prezesa, sekretarza i skarbnika.

3. Zebrania Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał.

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub zastępcy prezesa. Uchwały w sprawach majątkowych Zarząd podejmuje po akceptacji przez Radę.

5. Oświadczenia woli w imieniu Federacji składają łącznie prezes lub zastępca prezesa wraz z sekretarzem, a w sprawach dotyczących zobowiązań finansowych łącznie prezes lub zastępca prezesa wraz z sekretarzem i skarbnikiem.

6. W posiedzeniach Zarządu bierze udział, z głosem doradczym, przedstawiciel prezydium Rady i ewentualnie inne zaproszone osoby.

7. Zarząd realizuje działalność określoną przez Walne Zebranie i Radę, składa im sprawozdania, zwołuje Walne Zebrania i stwarza warunki do ich odbycia.

8. Zarząd, po akceptacji przez Radę, może prowadzić działalność gospodarczą oraz powoływać fundacje dla realizacji celów Federacji.

9. Zarząd prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rok kalendarzowy jest rokiem sprawozdawczym.

10. Do realizacji określonych działań Zarząd może powoływać zespoły robocze, w skład których mogą być powoływani eksperci także spoza członków Stowarzyszeń.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 11

1. Walne Zebranie wybiera spośród delegatów 5 członków Komisji Rewizyjnej. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.

2. Komisja Rewizyjna przeprowadza przynajmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Zarządu i Rady Federacji ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej i gospodarczej.

3. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu i Rady z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądać wyjaśnień.

4. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego.

5. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie wraz z wnioskami o udzielenie absolutorium ustępującym Radzie i Zarządowi.

MAJĄTEK FEDERACJI

§ 12

1. Majątek Federacji stanowią ruchomości, nieruchomości, prawa majątkowe i fundusze.

2. Na fundusze Federacji składają się:

a) wpływy ze składek członkowskich,

b) dotacje,

c) darowizny, spadki i zapisy osób fizycznych i prawnych,

d) wpływy z działalności gospodarczej i fundacji,

e) wpływy z ofiarności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

1. Sprawy nie uregulowane w niniejszym Statucie podlegają przepisom praw obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia