Federacja Rodzin Katyńskich

Fede­ra­cja Rodzin Katyń­skich jest orga­ni­za­cją spo­łecz­ną, gru­pu­ją­cą dzia­ła­ją­ce w kra­ju i zagra­ni­cą Sto­wa­rzy­sze­nia „Rodzi­ny Katyń­skie”. FRK posia­da oso­bo­wość praw­ną i dzia­ła w opar­ciu o prze­pi­sy okre­ślo­ne w pra­wie o sto­wa­rzy­sze­niach. Cele i zada­nia Fede­ra­cji są okre­ślo­ne w sta­tu­cie zare­je­stro­wa­nym w grud­niu 1992 roku.

Głów­nym celem dzia­ła­nia jest repre­zen­to­wa­nie i koor­dy­no­wa­nie przed­się­wzięć — jako jedy­ny upo­waż­nio­ny do tego organ — wspól­nych inte­re­sów i ini­cja­tyw sku­pio­nych w Fede­ra­cji sto­wa­rzy­szeń.