Odszedł Jacek Libicki

Z  ogrom­nym smut­kiem przy­ję­li­śmy wia­do­mość, że 22 lute­go 2021 roku odszedł od nas w wie­ku 86 lat JACEK  LIBICKI, wie­lo­let­ni wice­pre­zes i pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia “Dol­no­ślą­ska Rodzi­na Katyń­ska”, syn por. rez. Janu­sza Libic­kie­go, jeń­ca Koziel­ska, zamor­do­wa­ne­go w Katy­niu w 1940 r.

W Jac­ku tra­ci­my Czło­wie­ka o ogrom­nym zaan­ga­żo­wa­niu w spra­wach Katyń­skich i wiel­kie­go eru­dy­tę.

Uro­czy­stość pogrze­bo­wa roz­pocz­nie się Mszą św. we wto­rek 2 mar­ca 2021 r. o godz. 11.00 w koście­le św. Karo­la Bore­me­usza na Sta­rych Powąz­kach w War­sza­wie. Msza św. za duszę Zmar­łe­go odbę­dzie się we wto­rek 2 mar­ca 2021 r. o godz. 18.00 w Koście­le Gar­ni­zo­no­wym, Bazy­li­ce Mniej­szej pw. św. Elż­bie­ty we Wro­cła­wiu.
Pro­si­my o modli­twę za Jego wiecz­ne spo­czy­wa­nie.

Tere­sa Gwa­ra

Konkurs na scenariusz zajęć z historii o Zbrodni Katyńskiej

Cen­trum Pol­sko-Rosyj­skie­go Dia­lo­gu i Poro­zu­mie­nia zapra­sza wszyst­kich nauczy­cie­li do odwie­dze­nia por­ta­lu www.katynpromemoria.pl i stwo­rze­nia sce­na­riu­sza zajęć o Zbrod­ni Katyń­skiej.

Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ła­mi kon­kur­su na stro­nie inter­ne­to­wej. Wystar­czy klik­nąć TUTAJ. Ter­min zgło­szeń: 14 mar­ca 2021 r.

Odeszła Jadwiga Czerkawska

Z wiel­kim smut­kiem przy­ję­li­śmy wia­do­mość, że w dniu 8 stycz­nia br. ode­szła od nas w wie­ku 90 lat Jadwi­ga Czer­kaw­ska, była wice­pre­zes, aktyw­ny, wie­lo­let­ni czło­nek Dol­no­ślą­skiej Rodzi­ny Katyń­skiej, przez wie­le lat dzia­ła­ją­ca w Radzie Sto­wa­rzy­sze­nia, szcze­gól­nie na niwie edu­ka­cyj­nej.
Cór­ka Jana Male­szy­ka, post. PP w Komen­dzie Poli­cji Pol­skiej w Kod­niu (pow. Bia­ła Pod­la­ska), jeń­ca Ostasz­ko­wa zamor­do­wa­ne­go w Mied­no­je w 1940 r.
W Jadzi tra­ci­my oso­bę o wiel­kim ser­cu, bar­dzo cie­płą, życz­li­wą i kole­żeń­ską, o ogrom­nym zaan­ga­żo­wa­niu w spra­wach katyń­skich.
Taka pozo­sta­nie w naszej pamię­ci.
Poże­gna­my Jadzię w dniu 18 stycz­nia 2021 r. o godz. 15,00 na Cmen­ta­rzu Gra­bi­szyn we Wro­cła­wiu.
Pro­si­my o modli­twę za Jej wiecz­ne spo­czy­wa­nie.

Tere­sa Gwa­ra (pre­zes DRK)

Odeszła Ludmiła Seredyńska-Iwaniuk

Z wiel­kim żalem i ogrom­nym smut­kiem przy­ję­li­śmy wia­do­mość, że w dniu 23 grud­nia 2020 r. ode­szła od nas w wie­ki 83 lat Lud­mi­ła Sere­dyń­ska-Iwa­niuk, wie­lo­let­ni i nie­zwy­kle aktyw­ny czło­nek Sto­wa­rzy­sze­nia Dol­no­ślą­ska Rodzi­na Katyń­ska, cór­ka por. rez. Micha­ła Sere­dyń­skie­go,
jeń­ca Sta­ro­biel­ska, zamor­do­wa­ne­go w Char­ko­wie w 1940 r.
W Lud­ce tra­ci­my Czło­wie­ka o wiel­kim ser­cu, ser­decz­no­ści i życz­li­wo­ści oraz ogrom­nym zaan­ga­żo­wa­niu w spra­wach katyń­skich.
Poże­gna­my Lud­kę w dniu 7 stycz­nia 2021 r. o godz. 10,00 na Cmen­ta­rzu Gra­bi­szyn we Wro­cła­wiu.
Pro­si­my o modli­twę za Jej wiecz­ne spo­czy­wa­nie.

Tere­sa Gwa­ra (pre­zes DRK)

Odeszła Teresa Duszyńska

W noc Boże­go Naro­dze­nia ode­szła Tere­sa Duszyń­ska, pre­zes Rodzi­ny
Katyń­skiej w Rado­miu, wie­lo­let­ni sekre­tarz zarzą­du Fede­ra­cji Rodzin
Katyń­skich.

W naszej pamię­ci pozo­sta­nie zawsze jako wspa­nia­ła, cie­pła i nie­zwy­kle zaan­ga­żo­wa­na oso­ba.

Msza świę­ta żałob­na zosta­nie odpra­wio­na w czwar­tek 7 stycz­nia o godzi­nie 13, w Rado­miu w koście­le pw. Opie­ki NMP (ul. Sien­kie­wi­cza 13), a następ­nie zło­że­nie urny w pro­cha­mi na Cmen­ta­rzu przy ul. Lima­now­skie­go.

Ze smut­kiem i żalem żegna­my nie­zwy­kłe­go Czło­wie­ka. Niech spo­czy­wa w poko­ju.

Prośba Muzeum Getta Warszawskiego

Do Żon, do Córek, Synów, Wnu­czek i Wnu­ków ofi­ce­rów, pod­ofi­ce­rów, sze­re­go­wych oraz żoł­nie­rzy rezer­wy żydow­skie­go pocho­dze­nia zamor­do­wa­nych w wyni­ku „decy­zji katyń­skiej”. Do krew­nych, do ich przy­ja­ciół.

Muzeum Get­ta War­szaw­skie­go przyj­mie z wdzięcz­no­ścią listy, zdję­cia, pamięt­ni­ki, doku­men­ty, przed­mio­ty dnia codzien­ne­go, wszel­kie pamiąt­ki, a tak­że chęt­nie utrwa­li wspo­mnie­nia o tych, któ­rzy swo­jej histo­rii opo­wie­dzieć sami już nie mogą. Jest dla nich god­ne i peł­ne sza­cun­ku miej­sce nie tyl­ko w zbio­rach Muzeum, ale tak­że na przy­go­to­wy­wa­nej wysta­wie sta­łej i wysta­wach cza­so­wych. 

Cze­ka­my na Was!

Pro­si­my o kon­takt z Muzeum Get­ta War­szaw­skie­go
pod nume­rem tele­fo­nu: +48 691 620 223
oraz pod adre­sem: zbiory@1943.pl 

Nowa strona internetowa poświęcona Cmentarzom Katyńskim

Powsta­ła nowa — uak­tu­al­nio­na na pod­sta­wie publi­ka­cji, arty­ku­łów i roz­mów z Rodzi­na­mi — stro­na poświę­co­na Cmen­ta­rzom Katyń­skim, któ­ra jest wyni­kiem wie­lo­let­nich dzia­łań Rady Ochro­ny Pamię­ci Walk i Męczeń­stwa na rzecz upa­mięt­nia­nia ofiar Zbrod­ni Katyń­skiej kon­ty­nu­owa­nych obec­nie przez Mini­ster­stwo Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go. 

Stro­nę moż­na zoba­czyć, kli­ka­jąc TUTAJ.

Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się ze stro­ną.

Zmarła Anna Lechowicz

W dniu 7.11.2020 zmar­ła Anna Lecho­wicz, ini­cja­tor­ka powsta­nia, czło­nek zało­ży­ciel i wie­lo­let­ni czło­nek Zarzą­du czę­sto­chow­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Rodzi­na Katyń­ska.  Była tak­że dele­ga­tem Sto­wa­rzy­sze­nia Rodzi­na Katyń­ska w Czę­sto­cho­wie na spo­tka­nia orga­ni­zo­wa­ne przez Fede­ra­cję Rodzin Katyń­skich. Zmar­ła była cór­ką Jana Sta­nie­wi­cza zamor­do­wa­ne­go w Katy­niu. Pogrzeb odbę­dzie się 12.11.2020 w Czę­sto­cho­wie.

Zarząd i człon­ko­wie Sto­wa­rzy­sze­nia Rodzi­na w Czę­sto­cho­wie

Poszukiwanie potomków Henryka Zakrzewskiego — prośba

Gmi­na Mię­dzy­rzec Pod­la­ski poszu­ku­je potom­ków Hen­ry­ka Zakrzew­skie­go
Hen­ryk Zakrzew­ski, ur. 1.05.1900 r. w Rze­czy­cy, zamor­do­wa­ny przez NKWD w 1940 r. w Char­ko­wie.
Dzie­ci: Kry­sty­na i Hen­ryk Gołę­bow­scy.

Rada Gmi­ny Mię­dzy­rzec Pod­la­ski nada­ła Hen­ry­ko­wi Zakrzew­skie­mu tytuł „Hono­ro­we­go Oby­wa­tel­stwa Gmi­ny Mię­dzy­rzec Pod­la­ski”. Pla­no­wa­na uro­czy­stość odbę­dzie się 11.11.2020 r. w Krze­wi­cy (pow. bial­ski. gmi­na Mię­dzy­rzec Pod­la­ski).
Poszu­ku­je­my rodzi­ny Hen­ry­ka Zakrzew­skie­go w celu prze­ka­za­nia odzna­cze­nia.

Urząd Gmi­ny Mię­dzy­rzec Pod­la­ski
e‑mail: pr@miedzyrzecgmina.pl
tel. 537–660-613

„Pamięć dla przyszłości – w 80. rocznicę Zbrodni Katyńskiej” — konkurs dla młodziezy

Sto­wa­rzy­sze­nie Para­fia­da im. św. Józe­fa Kala­san­cju­sza w War­sza­wie – orga­ni­za­cja pro­wa­dzą­ca od 2008 roku pro­gram edu­ka­cyj­ny „Katyń… Oca­lić od zapo­mnie­nia” – zapra­sza mło­dzież w wie­ku 13–18 lat  do udzia­łu w Kon­kur­sie Histo­rycz­nym pt. „Pamięć dla przy­szło­ści – w 80. rocz­ni­cę Zbrod­ni Katyń­skiej”.

Ucznio­wie będą mogli pisać pra­cę kon­kur­so­wą w jed­nej z 5 kate­go­rii tema­tycz­nych:

  1. Śledz­two histo­rycz­ne na przy­kła­dzie wybra­ne­go Boha­te­ra Katyń­skie­go;
  2. Doku­ment i fabu­ła – film w służ­bie popu­la­ry­za­cji wie­dzy o Zbrod­ni Katyń­skiej;
  3. Dęby Pamię­ci – jak czci­my upa­mięt­nio­nych Boha­te­rów w mojej małej ojczyź­nie;
  4. War­to­ści a prze­moc w rze­czy­wi­sto­ści obo­zów spe­cjal­nych;
  5. Zbrod­nia Katyń­ska w pro­pa­gan­dzie.

czy­taj dalej →