Odeszła Teresa Duszyńska

W noc Bożego Narodzenia odeszła Teresa Duszyńska, prezes Rodziny
Katyńskiej w Radomiu, wieloletni sekretarz zarządu Federacji Rodzin
Katyńskich.

W naszej pamięci pozostanie zawsze jako wspaniała, ciepła i niezwykle zaangażowana osoba.

Msza święta żałobna zostanie odprawiona w czwartek 7 stycznia o godzinie 13, w Radomiu w kościele pw. Opieki NMP (ul. Sienkiewicza 13), a następnie złożenie urny w prochami na Cmentarzu przy ul. Limanowskiego.

Ze smutkiem i żalem żegnamy niezwykłego Człowieka. Niech spoczywa w pokoju.

Prośba Muzeum Getta Warszawskiego

Do Żon, do Córek, Synów, Wnuczek i Wnuków oficerów, podoficerów, szeregowych oraz żołnierzy rezerwy żydowskiego pochodzenia zamordowanych w wyniku „decyzji katyńskiej”. Do krewnych, do ich przyjaciół.

Muzeum Getta Warszawskiego przyjmie z wdzięcznością listy, zdjęcia, pamiętniki, dokumenty, przedmioty dnia codziennego, wszelkie pamiątki, a także chętnie utrwali wspomnienia o tych, którzy swojej historii opowiedzieć sami już nie mogą. Jest dla nich godne i pełne szacunku miejsce nie tylko w zbiorach Muzeum, ale także na przygotowywanej wystawie stałej i wystawach czasowych. 

Czekamy na Was!

Prosimy o kontakt z Muzeum Getta Warszawskiego
pod numerem telefonu: +48 691 620 223
oraz pod adresem: zbiory@1943.pl 

Nowa strona internetowa poświęcona Cmentarzom Katyńskim

Powstała nowa – uaktualniona na podstawie publikacji, artykułów i rozmów z Rodzinami – strona poświęcona Cmentarzom Katyńskim, która jest wynikiem wieloletnich działań Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na rzecz upamiętniania ofiar Zbrodni Katyńskiej kontynuowanych obecnie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Stronę można zobaczyć, klikając TUTAJ.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną.

Zmarła Anna Lechowicz

W dniu 7.11.2020 zmarła Anna Lechowicz, inicjatorka powstania, członek założyciel i wieloletni członek Zarządu częstochowskiego Stowarzyszenia Rodzina Katyńska.  Była także delegatem Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Częstochowie na spotkania organizowane przez Federację Rodzin Katyńskich. Zmarła była córką Jana Staniewicza zamordowanego w Katyniu. Pogrzeb odbędzie się 12.11.2020 w Częstochowie.

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Rodzina w Częstochowie

Poszukiwanie potomków Henryka Zakrzewskiego – prośba

Gmina Międzyrzec Podlaski poszukuje potomków Henryka Zakrzewskiego
Henryk Zakrzewski, ur. 1.05.1900 r. w Rzeczycy, zamordowany przez NKWD w 1940 r. w Charkowie.
Dzieci: Krystyna i Henryk Gołębowscy.

Rada Gminy Międzyrzec Podlaski nadała Henrykowi Zakrzewskiemu tytuł „Honorowego Obywatelstwa Gminy Międzyrzec Podlaski”. Planowana uroczystość odbędzie się 11.11.2020 r. w Krzewicy (pow. bialski. gmina Międzyrzec Podlaski).
Poszukujemy rodziny Henryka Zakrzewskiego w celu przekazania odznaczenia.

Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski
e-mail: pr@miedzyrzecgmina.pl
tel. 537-660-613

„Pamięć dla przyszłości – w 80. rocznicę Zbrodni Katyńskiej” – konkurs dla młodziezy

Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie – organizacja prowadząca od 2008 roku program edukacyjny „Katyń… Ocalić od zapomnienia” – zaprasza młodzież w wieku 13–18 lat  do udziału w Konkursie Historycznym pt. „Pamięć dla przyszłości – w 80. rocznicę Zbrodni Katyńskiej”.

Uczniowie będą mogli pisać pracę konkursową w jednej z 5 kategorii tematycznych:

  1. Śledztwo historyczne na przykładzie wybranego Bohatera Katyńskiego;
  2. Dokument i fabuła – film w służbie popularyzacji wiedzy o Zbrodni Katyńskiej;
  3. Dęby Pamięci – jak czcimy upamiętnionych Bohaterów w mojej małej ojczyźnie;
  4. Wartości a przemoc w rzeczywistości obozów specjalnych;
  5. Zbrodnia Katyńska w propagandzie.

czytaj dalej →

Wystawa plenerowa pt. „Kochany tato… Zbrodnia Katyńska z perspektywy rodzin”

19 maja 2020 roku na dziedzińcu dawnego hitlerowskiego więzienia na Radogoszczu, obecnie Oddziału Martyrologicznego Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, została otwarta wystawa plenerowa pt. Kochany tato… Zbrodnia Katyńska z perspektywy rodzin.

Otwarcie wystawy miało miejsce w 80. rocznicę ostatniego transportu jeńców polskich z obozu NKWD w Starobielsku do miejsca kaźni w więzieniu wewnętrznym NKWD w Charkowie.

czytaj dalej →

List otwart w związku ze zniszczeniem tablicy w Twerze

List otwarty Federacji Rodzin Katyńskich

Wiosną 1940 w gmachu NKWD w Kalininie zamordowano 6287 polskich jeńców wojennych, przetrzymywanych w obozie specjalnym w Ostaszkowie. Zginęli polscy policjanci, żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariusze Straży Granicznej i Straży Więziennej, ludzie służący Rzeczypospolitej. Ofiary Zbrodni Katyńskiej.

Blisko trzydzieści lat temu, dzięki determinacji rodzin Ofiar, na budynku w dzisiejszym Twerze wmurowano tablicę, która miała w sposób widoczny i jednoznaczny zaprzeczyć kłamstwu katyńskiemu i oddać hołd Pomordowanym. To miejsce śmierci naszych Ojców, Dziadków i Pradziadków stało się celem pielgrzymek Rodzin Katyńskich, podobnie jak Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje, gdzie spoczęli.

W roku osiemdziesiątej rocznicy Zbrodni Katyńskiej, tuż przed upamiętnieniem zakończenia II wojny światowej, w świetle dnia wróciło kłamstwo katyńskie: zniszczono tablicę w Twerze. Władze rosyjskie małymi krokami dążą do zatarcia prawdy historycznej i odrzucenia odpowiedzialności za masowe mordy na Polakach w 1940 roku.

Federacja Rodzin Katyńskich apeluje do władz polskich i polskiej dyplomacji o natychmiastowe podjęcie zdecydowanych działań w imię prawdy i obrony polskiej racji stanu. Prosimy organizacje pozarządowe i wszystkich ludzi dobrej woli o głos w tej sprawie. Jesteśmy pogrążeni w trudach codzienności, ale nie wolno się poddawać, gdy polityka chce nas pozbawić prawdy o historii. Nie zapominajmy!

W imieniu zarządu Federacji Rodzin Katyńskich

Izabella Sariusz-Skąpska

Skan listu: TWER_2020_list_otwarty_Federacji_Rodzin_Katyńskich

Tłumaczenie na język rosyjski:

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ФЕДЕРАЦИИ КАТЫНСКИХ СЕМЕЙ.

Весной 1940 года в здании НКВД в Калинине были убиты 6287 польских военнопленных, содержавшихся в спецлагере в Осташкове. Погибли польские полицейские, военнослужащие Корпуса Пограничной охраны, пограничных войск и тюремной службы, люди, служившие Речи Посполитой. Жертвы Катынского преступления.

Около 30 лет тому назад, благодаря настойчивости семей Жертв, на здании в нынешней Твери была установлена мемориальная доска, которая должна была наглядно и однозначно противодействовать катынской лжи и отдать честь Убитым. Это место гибели наших Отцов, Дедов и Прадедов стало местом паломничества Катынских семей, подобно Военному кладбищу в Медном, где они покоятся.
И в год 80-летия Катынского преступления, накануне Дня памяти об окончании второй мировой войны, в ясный день катынская ложь вернулась: мемориальную доску в Твери сняли. Российские власти малыми шагами стремятся стереть историческую правду и отбросить ответственность за массовые убийства поляков в 1940 году.

Федерация Катынских семей призывает польские власти и польскую дипломатию немедленно предпринять решительные действия во имя правды и защиты польской государственности. Просим неправительственные организации и всех людей доброй воли поднять свой голос в связи с этим событием. Мы погружены повседневных заботах, но нельзя поддаваться, когда политика хочет лишить нас исторической правды. Не забудем!

Изабелла Сариуш-Скомпска,
Председатель Правления Федерации Катынских семей.
Краков, 11 мая 2020 года.

tłum.  Alosza Pamiatnych