Wernisaż wystawy plenerowej: Uciekli do Mandżurii

13 kwiet­nia 2023: Dzień Pamię­ci Ofiar Zbrod­ni Katyń­skiej | 80. rocz­ni­ca ujaw­nie­nia Zbrod­ni Katyń­skiej
Wysta­wa: Ucie­kli do Man­dżu­rii. 80 lat od ujaw­nie­nia zbrod­ni w Katy­niu
w ramach pro­gra­mu “Pamięć dla Przy­szło­ści”

Wysta­wa ple­ne­ro­wa, zor­ga­ni­zo­wa­na w związ­ku z 80. rocz­ni­cą ujaw­nie­nia Zbrod­ni Katyń­skiej, zosta­ła uro­czy­ście otwar­ta 13 kwiet­nia 2023. Pod­czas wer­ni­sa­żu głos zabra­li:

Dyrek­tor Domu Spo­tkań z Histo­rią: Piotr Jaku­bow­ski
Wice­pre­zy­dent­ka m.st. War­sza­wy: Aldo­na Mach­now­ska-Góra
Pre­zes FRK: Iza­bel­la Sariusz-Skąp­ska.

Uczest­ni­cy i uczest­nicz­ki mie­li oka­zję obej­rzeć 22 plan­sze wysta­wy, a tak­że wziąć udział w spo­tka­niu z kura­tor­ka­mi przed­się­wzię­cia. Wie­czór był pełen, wzru­szeń, oso­bi­stych histo­rii, trud­nych wspo­mnień, ale też nadziei.

Wysta­wę moż­na obej­rzeć od 13 kwiet­nia do 3 maja na skwe­rze ks. Jana Twar­dow­skie­go w War­sza­wie.

Orga­ni­za­to­rzy: Dom Spo­tkań z Histo­rią, Fede­ra­cja Rodzin Katyń­skich
Part­ner: Insty­tut Arche­olo­gii i Etno­lo­gii Pol­skiej Aka­de­mii Nauk
Kura­tor­ki: Moni­ka Kapa-Cichoc­ka (DSH), Iza­bel­la Sariusz-Skąp­ska (FRK), Zuzan­na Bogu­mił (IAE PAN)
Pro­jekt gra­ficz­ny: Marek Waj­da Pro­duk­cja: Olga Pigłow­ska Redak­cja: Adam Safa­ryj­ski
Korek­ta: Anna Kaniew­ska
Przy­go­to­wa­nie zdjęć: Tomasz Kuba­czyk

Prze­czy­taj o wysta­wie na stro­nie Domu Spo­tkań z Histo­rią, kli­ka­jąc TUTAJ oraz TUTAJ

Żegnamy Prezesa Rodziny Katyńskiej w Toruniu Bogdana Taczaka

Bog­dan Taczak — syn mjr arty­le­rii Maria­na Tacza­ka zamor­do­wa­ne­go w Char­ko­wie w 1940 roku. Przez 23 lata orga­ni­zo­wał, pro­wa­dził, repre­zen­to­wał, pro­fe­sjo­nal­nie zarzą­dzał Toruń­ską Rodzi­ną Katyń­ską.

Bog­dan przez te wszyst­kie lata repre­zen­to­wał RK jako dele­gat na Wal­nych Zebra­niach ogól­no­pol­skiej Fede­ra­cji Rodzin Katyń­skich. Był wybie­ra­ny do władz Fede­ra­cji.

Repre­zen­to­wał Rodzi­nę na uro­czy­sto­ściach kra­jo­wych, jeź­dził na piel­grzym­ki na pol­skie cmen­ta­rze wojen­ne – cmen­ta­rze katyń­skie.

Bog­dan Taczak to przy­kład przed­wo­jen­ne­go wycho­wa­nia. Tak wie­le zdzia­łał, żeby upa­mięt­nić naszych bli­skich, ale i nasz przy­ja­ciel, któ­ry poświę­cał czas, ser­ce, zdro­wie Rodzi­nie Katyń­skiej.

Muzeum Katyńskie, Bogdan Taczak w środku
Bogdan Taczak z Barbarą Sękowską Reinke

Pamięć dla Przyszłości: 80. rocznica ujawnienia Zbrodni Katyńskiej

Sza­now­ni Pań­stwo, Dro­gie Rodzi­ny,

(…)
W tym roku przy­pa­da 80. rocz­ni­ca ujaw­nie­nia Zbrod­ni Katyń­skiej. Wie­le
się dzie­je w prze­strze­ni publicz­nej. Dobrze, że Fede­ra­cja Rodzin
Katyń­skich ma w tym swój udział.

Dzię­ki przy­chyl­no­ści war­szaw­skie­go Domu Spo­tkań z Histo­rią pod­ję­to dwa
spo­śród naszych pro­jek­tów: wysta­wę ple­ne­ro­wą (któ­ra potrwa trzy tygo­dnie) i spek­takl, dla któ­re­go
pod­sta­wą jest kore­spon­den­cja obo­zo­wa z Rodzi­na­mi.

Szcze­gó­ły poni­żej.

DSH — Pamiec dla Przy­szlo­sci — zapro­sze­nie DL — Pod­glad

Iza­bel­la Sariusz-Skąp­ska

Pokojowa Nagroda Nobla 2022: wśród laureatów Memoriał

Tego­rocz­na Poko­jo­wa Nagro­da Nobla zosta­ła przy­zna­na jed­nej oso­bie oraz dwóm orga­ni­za­cjom.
Lau­re­ata­mi są:
Aleś Bia­lac­ki — bia­ło­ru­ski dzia­łacz spo­łecz­ny, poli­tyk i obroń­ca praw czło­wie­ka
Memo­riał — rosyj­ska orga­ni­za­cja praw czło­wie­ka
Cen­trum Wol­no­ści Oby­wa­tel­skich — ukra­iń­ska orga­ni­za­cja praw czło­wie­ka

W uza­sad­nie­niu wybo­ru Komi­tet napi­sał, że tego­rocz­ni lau­re­aci “są przed­sta­wi­cie­la­mi spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go w swo­ich ojczy­znach. Przez wie­le lat wspie­ra­li pra­wo do kry­ty­ki wła­dzy i ochro­nę fun­da­men­tal­nych praw oby­wa­te­li. Pod­ję­li nie­zwy­kły wysi­łek, aby udo­ku­men­to­wać zbrod­nie wojen­ne, przy­pad­ki łama­nia praw czło­wie­ka i nad­użyć wła­dzy. Wspól­nie uka­zu­ją zna­cze­nie spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go dla poko­ju i demo­kra­cji.”

Dla Rodzin Katyń­skich szcze­gól­ne zna­cze­nie ma Memo­riał — ze wzglę­du na wspól­ne cele i war­to­ści — wal­kę o praw­dę i pamięć o czło­wie­ku.
Mię­dzy­na­ro­do­we sto­wa­rzy­sze­nie histo­rycz­no-oświa­to­we, cha­ry­ta­tyw­ne i obro­ny praw czło­wie­ka “Memo­riał” — powstał w latach 80. XX wie­ku jako zrze­sze­nie nie­za­leż­nych orga­ni­za­cji. Sto­wa­rzy­sze­nie zosta­ło ofi­cjal­nie zamknię­te i zli­kwi­do­wa­ne decy­zją rosyj­skie­go sądu naj­wyż­sze­go 5 kwiet­nia tego roku. W czerw­cu jego byli człon­ko­wie oraz zwo­len­ni­cy zde­cy­do­wa­li o Cen­trum Obro­ny Praw Czło­wie­ka “Memo­riał” — orga­ni­za­cji spo­łecz­nej, choć już bez oso­bo­wo­ści praw­nej.

“(Nagro­da) zachę­ca nas do deter­mi­na­cji we wspie­ra­niu naszych rosyj­skich kole­gów w ich dal­szej pra­cy w nowej loka­li­za­cji, pomi­mo przy­mu­so­we­go roz­wią­za­nia Memo­rial Inter­na­tio­nal w Moskwie” — prze­ka­za­ła agen­cji Reu­te­ra Anke Gie­sen z zarzą­du Memo­ria­łu.

Łukasz Adam­ski, wice­dy­rek­tor Cen­trum Mie­ro­szew­skie­go, napi­sał: “Gdy myślę o innej Rosji, odważ­nej, bez­kom­pro­mi­so­wej, pra­gną­cej roz­li­cze­nia komu­ni­zmu i win Rosji przed Pol­ską i inny­mi kra­ja­mi Euro­py Środ­ko­wo-Wschod­niej, to myślę przede wszyst­kim o Memo­ria­le!”.
Przy­po­mi­na­my z oka­zji przy­zna­nia Nagro­dy Nobla war­to­ścio­we mate­ria­ły, któ­re przy­bli­ża­ją tę wyjąt­ko­wą orga­ni­za­cję:

Wywiad z pre­ze­sem Memo­ria­łu, Janem Raczyń­skim, na por­ta­lu gdansk.pl

Deba­ta i pokaz fil­mu o Sto­wa­rzy­sze­niu „Memo­riał”: “Czyst­ka pamię­ci” 

Kto sprze­ci­wia się Krem­lo­wi? Obroń­cy praw czło­wie­ka w Rosji

Arty­kuł w “The New York Times” (arty­kuł anglo­ję­zycz­ny)

Sąd w Kaliningradzie zakazał w Rosji rozpowszechniania przewodnika po Katyniu

Rosja pisze swo­ją histo­rię na nowo. I jed­no­cze­śnie oży­wia kłam­stwo katyń­skie.

Sąd w Kali­nin­gra­dzie zaka­zał w Rosji roz­po­wszech­nia­nia prze­wod­ni­ka po Katy­niu, autor­stwa pani Jadwi­gi Rogo­ży i pana Macie­ja Wyrwy. Ksią­żecz­ka, z któ­rej sko­rzy­sta­ło wie­lu, zosta­ła wyda­na przez Cen­trum Pol­sko-Rosyj­skie­go Dia­lo­gu i Poro­zu­mie­nia.

Moż­na się spo­dzie­wać, jaka będzie nar­ra­cja w post­so­wiec­kiej Fede­ra­cji Rosyj­skiej w 2023 roku, kie­dy przy­pa­da 80. rocz­ni­ca ujaw­nie­nia dołów śmier­ci w Katy­niu.

Dzi­siaj zaka­zu­je się pol­skich publi­ka­cji o Zbrod­ni Katyń­skiej. Co dalej?

Pani Jadwi­ga Rogo­ża i Pan Maciej Wyrwa — Auto­rzy prze­wod­ni­ka — przed laty stwo­rzy­li mądrą i potrzeb­ną publi­ka­cje. Dzię­ku­ję im raz jesz­cze. Dzi­siaj tra­fi­li na post­so­wiec­ki indeks.…

Iza­bel­la Sariusz-Skąp­ska

LINK z infor­ma­cją na stro­nie Face­bo­ok Cen­trum Pol­sko-Rosyj­skie­go Dia­lo­gu i Poro­zu­mie­nia.

Zmarł Marcin Büthner-Zawadzki

Z ogrom­nym smut­kiem zawia­da­mia­my o śmier­ci Mar­ci­na Büth­ner-Zawadz­kie­go.
Żegna­my Przy­ja­cie­la, żegna­my Człon­ka Rodzi­ny, wie­lo­let­nie­go Prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Fede­ra­cji Rodzin Katyń­skich.
Niech spo­czy­wa w poko­ju.
Pozo­sta­nie zawsze w naszej pamię­ci.

Cere­mo­nia poże­gna­nia odbę­dzie się w domu pogrze­bo­wym na Cmen­ta­rzu Woj­sko­wym na Powąz­kach w ponie­dzia­łek 13 czerw­ca 2022 roku o godzi­nie 11.00.

 

List otwarty Federacji Rodzin Katyńskich na Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 13 kwietnia 2022

Woj­na zało­mo­ta­ła do domu naszych Sąsia­dów, wywa­ży­ła drzwi i nisz­czy życie. Sze­rzy się zbrod­nia, popeł­nia­na ręka­mi żoł­nie­rzy rosyj­skie­go impe­rium.

Nie wol­no porów­ny­wać śmier­ci. Zbrod­nia to sło­wo tak strasz­ne, że nie przyj­mu­je przy­miot­ni­ków: to sło­wo odbie­ra dech, pora­ża zmy­sły i zatru­wa wyobraź­nię. Jedy­ne, co zbrod­nie odróż­nia, to miej­sca, po któ­rych zapa­mię­ta je histo­ria: doko­na­na w 1940 roku zbrod­nia w Katy­niu, Char­ko­wie, Twe­rze, Kijo­wie i w miej­scach jesz­cze nie­zna­nych. Doko­na­na w 2022 roku zbrod­nia w Buczy, Mariu­po­lu, Irpie­niu, Boro­dzian­ce, Cher­so­niu
i w miej­scach jesz­cze nie­od­kry­tych.

My, Rodzi­ny Katyń­skie, wie­my, że zbrod­nia­rzom nie uda się zako­pać praw­dy. Maso­we gro­by prze­mó­wią. 13 kwiet­nia to dla nas sym­bo­licz­ny dzień ujaw­nie­nia praw­dy
o Zbrod­ni Katyń­skiej. Jed­no­cze­śnie to wspo­mnie­nie wyda­rzeń sprzed 82 lat, kie­dy Nasi Bli­scy ginę­li w lasach i wię­zie­niach, a Ich rodzi­ny wywo­żo­no w głąb ówcze­sne­go Związ­ku Sowiec­kie­go. Dzi­siaj w każ­dej ukra­iń­skiej kobie­cie, któ­ra ucie­ka przed woj­ną, widzi­my nasze bab­cie, wie­zio­ne na Sybe­rię i do Kazach­sta­nu. We łzach dzie­ci roz­po­zna­je­my zapła­ka­ne twa­rze naszych matek i ojców, któ­rych sie­ro­ce dzie­ciń­stwo nazna­czył Katyń.

Uchodź­com w 2022 roku chcie­li­by­śmy prze­ka­zać ser­decz­ne sło­wa otu­chy: wró­ci­cie do swo­ich domów. Docze­ka­cie osą­dze­nia spraw­ców i tej spra­wie­dli­wo­ści, któ­rej nam, Rodzi­nom Katyń­skim, odmó­wi­ła histo­ria.

My, Rodzi­ny Katyń­skie, z nie­po­ko­jem śle­dzi­my bie­żą­ce wia­do­mo­ści. Woj­na łomo­cze do drzwi – a w tym samym cza­sie zło pod­no­si rękę na nekro­po­lie katyń­skie. Drży­my o los Pol­skich Cmen­ta­rzy Wojen­nych w Katy­niu, Char­ko­wie-Pia­ti­chat­kach, Mied­no­je, Kijo­wie-Bykow­ni. Chro­niąc żywych, nie zapo­mi­naj­cie o Pomor­do­wa­nych.

A każ­de­mu, kto w odnie­sie­niu do kata­stro­fy smo­leń­skiej uży­wa sło­wa „zbrod­nia”, przy­po­mi­na­my: wśród ofiar byli przed­sta­wi­cie­le Rodzin Katyń­skich, któ­rzy piel­grzy­mo­wa­li na gro­by swo­ich Bli­skich. Nazy­wa­jąc „zbrod­nią” wypa­dek lot­ni­czy, szar­ga­cie pamięć: i tych, któ­rzy zgi­nę­li 10 kwiet­nia 2010, i tych, któ­rych w strasz­li­wy spo­sób zamor­do­wa­no w 1940 roku. Zamilk­nij­cie wresz­cie.

List w for­ma­cie PDF do pobrania/przeczytania: TUTAJ

POLSKIE CMENTARZE WOJENNE W KATYNIU I MIEDNOJE ZAGROŻONE

W mediach spo­łecz­no­ścio­wych Pani Maria (Masza) Maka­ro­wa opu­bli­ko­wa­ła nastę­pu­ją­cą wia­do­mość:

“W Moskwie został zatrzy­ma­ny Alek­san­der Gur­ja­now — histo­ryk Zbrod­ni katyń­skiej ze zli­kwi­do­wa­ne­go sto­wa­rzy­sze­nia Memo­riał.
Zna­mien­ne, że wła­śnie teraz powsta­ła pety­cja o zli­kwi­do­wa­nie pol­skich cmen­ta­rzy wojen­nych w Katy­niu i Mied­no­je stwo­rzo­na przez gru­pę od lat negu­ją­cą Zbrod­nię katyń­ską i pod­pi­sa­na mię­dzy inny­mi przez rad­nych obwo­du smo­leń­skie­go i twer­skie­go.
«W związ­ku z wro­gim zacho­wa­niem współ­cze­snej mario­net­ko­wej Pol­ski, jej ruso­fo­bicz­ną poli­ty­ką, publicz­nym popar­ciem nazi­stow­skiej Ukra­iny i zaopa­trze­niem jej w broń, a tak­że apro­ba­tą pol­skie­go rzą­du dla wszel­kich dzia­łań skie­ro­wa­nych prze­ciw­ko Rosji, uwa­ża­my za koniecz­ne pil­ne poru­sze­nie kwe­stii natych­mia­sto­we­go zamknię­cia kom­plek­sów pamię­ci w Katy­niu i Mied­no­je. (…) Uwa­ża­my, że koniecz­ne jest zwró­ce­nie się do kie­row­nic­twa Fede­ra­cji Rosyj­skiej z ini­cja­ty­wą cał­ko­wi­te­go demon­ta­żu czę­ści pol­skiej tych kom­plek­sów pamię­ci i ich odpo­wie­dzial­ne­go prze­cho­wy­wa­nia do momen­tu, aż poja­wią się pod­sta­wy praw­ne, aby pod­jąć decy­zję o ponow­nym posta­wie­niu tych pomni­ków lub o ich osta­tecz­nym i cał­ko­wi­tym demon­ta­żu ze wzglę­du na ich oczy­wi­stą nie­le­gal­ność histo­rycz­ną i praw­ną».
Oczy­wi­ście auto­rzy pety­cji twier­dzą, że nie ma dowo­dów na to, że pol­skich jeń­ców zamor­do­wa­ło NKWD.

Hań­ba”.

Zobacz wpis: TUTAJ

Charków: pociski spadły m.in. na budynek dawnego więzienia NKWD

2 mar­ca 2022. Char­ków jest bom­bar­do­wa­ny przez rosyj­skie­go dyk­ta­to­ra.

Wła­śnie dotar­ła wia­do­mość, prze­sła­na przez Kasię Lan­ge, że poci­ski spa­dły m.in. na budy­nek daw­ne­go wię­zie­nia NKWD, sta­li­now­skiej katow­ni, gdzie zgi­nę­li tak­że pol­scy jeń­cy z Sta­ro­biel­ska, ofia­ry Zbrod­ni Katyń­skiej.

Do 2008 roku na tym budyn­ku wid­nia­ła tabli­ca Felik­sa Dzier­żyń­skie­go (zdję­cie poni­żej).

Dzię­ki osobistej inter­wen­cji Kry­sty­ny Zachwa­to­wicz-Waj­do­wej i Andrze­ja Waj­dy u ówcze­sne­go pre­zy­den­ta Ukra­iny Wik­to­ra Jusz­czen­ki tabli­ca mor­der­cy znik­nę­ła.

W jej miej­sce dzię­ki deter­mi­na­cji Andrze­ja Prze­woź­ni­ka, sekre­ta­rza Rady Ochro­ny Pamię­ci Walk i Męczeń­stwa, umiesz­czo­no nową tabli­cę, po pol­sku i po ukra­iń­sku upa­mięt­nia­jąc ofia­ry tego strasz­ne­go miej­sca.

Zobacz wpis na stro­nie NASI BLISCY.