Wernisaż wystawy plenerowej: Uciekli do Mandżurii

13 kwiet­nia 2023: Dzień Pamię­ci Ofiar Zbrod­ni Katyń­skiej | 80. rocz­ni­ca ujaw­nie­nia Zbrod­ni Katyń­skiej
Wysta­wa: Ucie­kli do Man­dżu­rii. 80 lat od ujaw­nie­nia zbrod­ni w Katy­niu
w ramach pro­gra­mu “Pamięć dla Przy­szło­ści”

Wysta­wa ple­ne­ro­wa, zor­ga­ni­zo­wa­na w związ­ku z 80. rocz­ni­cą ujaw­nie­nia Zbrod­ni Katyń­skiej, zosta­ła uro­czy­ście otwar­ta 13 kwiet­nia 2023. Pod­czas wer­ni­sa­żu głos zabra­li:

Dyrek­tor Domu Spo­tkań z Histo­rią: Piotr Jaku­bow­ski
Wice­pre­zy­dent­ka m.st. War­sza­wy: Aldo­na Mach­now­ska-Góra
Pre­zes FRK: Iza­bel­la Sariusz-Skąp­ska.

Uczest­ni­cy i uczest­nicz­ki mie­li oka­zję obej­rzeć 22 plan­sze wysta­wy, a tak­że wziąć udział w spo­tka­niu z kura­tor­ka­mi przed­się­wzię­cia. Wie­czór był pełen, wzru­szeń, oso­bi­stych histo­rii, trud­nych wspo­mnień, ale też nadziei.

Wysta­wę moż­na obej­rzeć od 13 kwiet­nia do 3 maja na skwe­rze ks. Jana Twar­dow­skie­go w War­sza­wie.

Orga­ni­za­to­rzy: Dom Spo­tkań z Histo­rią, Fede­ra­cja Rodzin Katyń­skich
Part­ner: Insty­tut Arche­olo­gii i Etno­lo­gii Pol­skiej Aka­de­mii Nauk
Kura­tor­ki: Moni­ka Kapa-Cichoc­ka (DSH), Iza­bel­la Sariusz-Skąp­ska (FRK), Zuzan­na Bogu­mił (IAE PAN)
Pro­jekt gra­ficz­ny: Marek Waj­da Pro­duk­cja: Olga Pigłow­ska Redak­cja: Adam Safa­ryj­ski
Korek­ta: Anna Kaniew­ska
Przy­go­to­wa­nie zdjęć: Tomasz Kuba­czyk

Prze­czy­taj o wysta­wie na stro­nie Domu Spo­tkań z Histo­rią, kli­ka­jąc TUTAJ oraz TUTAJ