Żegnamy Prezesa Rodziny Katyńskiej w Toruniu Bogdana Taczaka

Bog­dan Taczak — syn mjr arty­le­rii Maria­na Tacza­ka zamor­do­wa­ne­go w Char­ko­wie w 1940 roku. Przez 23 lata orga­ni­zo­wał, pro­wa­dził, repre­zen­to­wał, pro­fe­sjo­nal­nie zarzą­dzał Toruń­ską Rodzi­ną Katyń­ską.

Bog­dan przez te wszyst­kie lata repre­zen­to­wał RK jako dele­gat na Wal­nych Zebra­niach ogól­no­pol­skiej Fede­ra­cji Rodzin Katyń­skich. Był wybie­ra­ny do władz Fede­ra­cji.

Repre­zen­to­wał Rodzi­nę na uro­czy­sto­ściach kra­jo­wych, jeź­dził na piel­grzym­ki na pol­skie cmen­ta­rze wojen­ne – cmen­ta­rze katyń­skie.

Bog­dan Taczak to przy­kład przed­wo­jen­ne­go wycho­wa­nia. Tak wie­le zdzia­łał, żeby upa­mięt­nić naszych bli­skich, ale i nasz przy­ja­ciel, któ­ry poświę­cał czas, ser­ce, zdro­wie Rodzi­nie Katyń­skiej.

Muzeum Katyńskie, Bogdan Taczak w środku
Bogdan Taczak z Barbarą Sękowską Reinke