Pamięć dla Przyszłości: 80. rocznica ujawnienia Zbrodni Katyńskiej

Sza­now­ni Pań­stwo, Dro­gie Rodzi­ny,

(…)
W tym roku przy­pa­da 80. rocz­ni­ca ujaw­nie­nia Zbrod­ni Katyń­skiej. Wie­le
się dzie­je w prze­strze­ni publicz­nej. Dobrze, że Fede­ra­cja Rodzin
Katyń­skich ma w tym swój udział.

Dzię­ki przy­chyl­no­ści war­szaw­skie­go Domu Spo­tkań z Histo­rią pod­ję­to dwa
spo­śród naszych pro­jek­tów: wysta­wę ple­ne­ro­wą (któ­ra potrwa trzy tygo­dnie) i spek­takl, dla któ­re­go
pod­sta­wą jest kore­spon­den­cja obo­zo­wa z Rodzi­na­mi.

Szcze­gó­ły poni­żej.

DSH — Pamiec dla Przy­szlo­sci — zapro­sze­nie DL — Pod­glad

Iza­bel­la Sariusz-Skąp­ska