Sąd w Kaliningradzie zakazał w Rosji rozpowszechniania przewodnika po Katyniu

Rosja pisze swo­ją histo­rię na nowo. I jed­no­cze­śnie oży­wia kłam­stwo katyń­skie.

Sąd w Kali­nin­gra­dzie zaka­zał w Rosji roz­po­wszech­nia­nia prze­wod­ni­ka po Katy­niu, autor­stwa pani Jadwi­gi Rogo­ży i pana Macie­ja Wyrwy. Ksią­żecz­ka, z któ­rej sko­rzy­sta­ło wie­lu, zosta­ła wyda­na przez Cen­trum Pol­sko-Rosyj­skie­go Dia­lo­gu i Poro­zu­mie­nia.

Moż­na się spo­dzie­wać, jaka będzie nar­ra­cja w post­so­wiec­kiej Fede­ra­cji Rosyj­skiej w 2023 roku, kie­dy przy­pa­da 80. rocz­ni­ca ujaw­nie­nia dołów śmier­ci w Katy­niu.

Dzi­siaj zaka­zu­je się pol­skich publi­ka­cji o Zbrod­ni Katyń­skiej. Co dalej?

Pani Jadwi­ga Rogo­ża i Pan Maciej Wyrwa — Auto­rzy prze­wod­ni­ka — przed laty stwo­rzy­li mądrą i potrzeb­ną publi­ka­cje. Dzię­ku­ję im raz jesz­cze. Dzi­siaj tra­fi­li na post­so­wiec­ki indeks.…

Iza­bel­la Sariusz-Skąp­ska

LINK z infor­ma­cją na stro­nie Face­bo­ok Cen­trum Pol­sko-Rosyj­skie­go Dia­lo­gu i Poro­zu­mie­nia.