Zmarł Marcin Büthner-Zawadzki

Z ogrom­nym smut­kiem zawia­da­mia­my o śmier­ci Mar­ci­na Büth­ner-Zawadz­kie­go.
Żegna­my Przy­ja­cie­la, żegna­my Człon­ka Rodzi­ny, wie­lo­let­nie­go Prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Fede­ra­cji Rodzin Katyń­skich.
Niech spo­czy­wa w poko­ju.
Pozo­sta­nie zawsze w naszej pamię­ci.

Cere­mo­nia poże­gna­nia odbę­dzie się w domu pogrze­bo­wym na Cmen­ta­rzu Woj­sko­wym na Powąz­kach w ponie­dzia­łek 13 czerw­ca 2022 roku o godzi­nie 11.00.