Starobielsk

Histo­ria klu­czy, wra­ca. Sta­ro­bielsk — miej­sce, gdzie prze­szli obo­zo­wą
gehen­nę pol­scy jeń­cy wojen­ni Wrze­śnia 1939, miej­sce, skąd wywie­zio­no ich
na śmierć, jako Ofia­ry Zbrod­ni Katyń­skiej.

Sta­ro­bielsk leży od wczo­raj w “wol­nej repu­bli­ce ługań­skiej”.

Tam są pol­skie gro­by.

Tam są Przy­ja­cie­le, któ­rzy dba­ją o pol­ski cmen­tarz.