Zmarł Stanisław Maria Jankowski

Z przy­kro­ścią zawia­da­mia­my, że po dłu­giej cho­ro­bie zmarł Sta­ni­sław Maria Jan­kow­ski.

Wybit­ny histo­ryk, dzien­ni­karz, autor powie­ści histo­rycz­nych i spe­cja­li­sta w zakre­sie II woj­ny świa­to­wej. Wie­lo­let­ni redak­tor „Biu­le­ty­nu Katyń­skie­go”. Współ­za­ło­ży­ciel Nie­za­leż­ne­go Komi­te­tu Histo­rycz­ne­go Bada­nia Zbrod­ni Katyń­skiej. Lau­re­at nagro­dy hono­ro­wej „Świa­dek Histo­rii” przy­zna­nej przez Insty­tut Pamię­ci Naro­do­wej. Za zasłu­gi w upo­wszech­nia­niu praw­dy katyń­skiej, odzna­czo­ny Krzy­żem Ofi­cer­skim Orde­ru Odro­dze­nia Pol­ski w 2011 roku.

Pogrzeb odbę­dzie się w śro­dę 16 lute­go o godz. 10.20 na Cmen­ta­rzu Rako­wic­kim w Kra­ko­wie.

Sta­ni­sław Maria Jan­kow­ski (9.12.1945 – 10.02.2022)

Stanisław Maria Jankowski

Foto­gra­fia pocho­dzi z archi­wum rodzin­ne­go Sta­ni­sła­wa Jan­kow­skie­go.