Likwidacja Stowarzyszenia Memoriał

Likwi­da­cja Sto­wa­rzy­sze­nia Memo­riał

28 grud­nia 2021 Sąd Naj­wyż­szy Fede­ra­cji Rosyj­skiej przy­chy­lił się do wnio­sku pro­ku­ra­tu­ry gene­ral­nej w spra­wie likwi­da­cji Sto­wa­rzy­sze­nia Memo­riał, jego regio­nal­nych oddzia­łów i „innych struk­tu­ral­nych orga­ni­za­cji”, co ogło­si­ła sędzia Ałła Naza­ro­wa i co poda­ły media. Bra­ku­je słów, aby opi­sać, co to zna­czy dla wszyst­kich poszu­ku­ją­cych praw­dy o tra­gicz­nych losach ludzi i całych naro­dów, któ­rym przy­szło żyć, cier­pieć i ginąć w epo­ce sowiec­kie­go tota­li­ta­ry­zmu. Sto­wa­rzy­sze­nie MEMORIAŁ to ludzie pra­wi i szla­chet­ni, któ­rzy w trud­nych cza­sach nie usta­wa­li w poszu­ki­wa­niach wszel­kich śla­dów ofiar sta­li­ni­zmu. Z nie­zwy­kłą deter­mi­na­cją docie­ra­li do archi­wów, doku­men­to­wa­li strasz­ną histo­rię minio­ne­go stu­le­cia, w tym losy naszych Bli­skich, ofia­ry Zbrod­ni Katyń­skiej. Dzię­ki skru­pu­lat­nym i cza­so­chłon­nym bada­niom Memo­ria­łu tysią­ce ofiar tota­li­ta­ry­zmu odzy­ska­ły swo­ją toż­sa­mość i wyszły z mro­ków ano­ni­mo­wo­ści, na któ­re chcia­ła ska­zać ich zakła­ma­na histo­ria. Jako Rodzi­ny Katyń­skie jeste­śmy bez­rad­ni wobec zabie­gów, któ­re odbie­ra­ją Memo­ria­ło­wi dotych­cza­so­we moż­li­wo­ści dzia­ła­nia. Oba­wia­my się o losy zgro­ma­dzo­nych przez naszych Przy­ja­ciół archi­wa­liów. Oba­wia­my się o ICH losy… Może­my tyl­ko zapew­nić o przy­jaź­ni i wspar­ciu naszych serc. Odda­le­ni przez pan­de­mię, jeste­śmy bli­sko myślą i gorą­cy­mi emo­cja­mi. Oby­śmy się spo­tka­li w cza­sach poko­ju.